Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

Als POH-GGZ kun je allerlei patiƫnten, met psychische, psychosomatische of psychosociale problematiek in de huisartsenpraktijk begeleiden, kortdurend behandelen en/of casemanagement bieden.

Deze opleiding:
 • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 98%!

Deel deze pagina

Tip een bekende of vertel de wereld over deze opleiding:

Rustig nalezen?

Laat ons je de Domeinfolder Huisartsenzorg per mail toesturen met daarin alle informatie over deze opleiding.

Brochure  

Na afloop beschikt de POH-GGZ over de juiste kennis en vaardigheden, om in samenwerking met de huisarts binnen de praktijk, maar ook met belangrijke partners rondom de praktijk, vorm te geven aan een spreekuur voor patiënten met psychische en psychiatrische problematiek. Hierdoor is de POH-GGZ uitstekend toegerust om als POH-GGZ in de huisartsenpraktijk aan de slag te gaan.

De opleiding heeft tot doel de studenten op te leiden tot professionals in de functie van Praktijkondersteuners Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ). De POH-GGZ is daarmee in staat om, in samenwerking met de huisarts, vorm te geven aan eerstelijns zorg aan patiënten met psychische, psychosomatische en sociale problematiek.


Opleiding


Doelgroep

De opleiding is toegankelijk voor o.a. verpleegkundigen, psychologen, verpleegkundig specialisten GGZ, Sociaal Pedagogische Hulpverleners (SPH) en Maatschappelijk Werkenden (MW) die in de huisartsenpraktijk in nauwe samenwerking met de huisarts willen werken. 

Programma

De opleiding heeft tot doel de studenten op te leiden tot professionals in de functie van Praktijkondersteuners Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ). De POH-GGZ is daarmee in staat om, in samenwerking met de huisarts, vorm te geven aan eerstelijns zorg aan patiënten met psychische, psychosomatische en sociale problematiek.

De competenties zijn binnen het opleidingsprogramma in zes modules uitgewerkt. Hieronder ziet u per module de belangrijkste programmaonderdelen: 

Module 1: De functie van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk 

 • De verkenning van de competenties en het werkveld 
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ 
 • Patiënt en niet-patiëntgebonden taken 
 • Samenwerking met huisarts/wijkteam/ggz
 • Sociale kaart 

Module 2: Probleemverheldering, verwijzing en begeleide zelfhulp 

 • Probleemverheldering, screening en rapportage
 • Geprotocolleerd werken, stepped care en verwijzen
 • Zelfmanagement en eHealth 

Module 3: Veel voorkomende klachten in de huisartsenpraktijk  

 • Angst, stemmingstoornissen en preventie van suïcide 
 • Rouw en verlies
 • Overspanning, slaapproblemen en somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (Solk)
 • Persoonlijkheid problematiek  en  psychotische stoornissen 
 • Verslaving

Module 4: Methodieken 

 • KOP-model 
 • Motiverende gespreksvoering 
 • Lichaamsgericht begeleiden 
 • Oplossingsgericht werken 
 • CGT 

Module 5: Specifieke doelgroepen 
Preventie en voorlichting toegepast op verschillende doelgroepen: 

 • Kind, jeugd en gezin 
 • Anderen culturen 
 • Ouderen 
 • Verstandelijke beperkten 

Module 6: Het toepassen van kennis en kwaliteitszorg in de praktijk  

 • Actualiteit van de zorgprogrammering en wetenschappelijk onderzoek
 • Juridische en financiële aspecten van de functie POH-GGZ 
 • Ethische reflectie
 • Eindopdracht 

De modules worden beoordeeld met één of meerdere opdrachten en één kennistoets (module 3).  De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht en evaluatie van het portfolio.

Door gebruik te maken van actuele praktijkgerichte opdrachten sluit de studie naadloos aan op de praktijk. Inspirerende gastcolleges en samenwerking met professionals uit de praktijk belichten de verschillende aspecten van het vakgebied, waardoor u uitstekend opgeleid wordt om in de praktijk op de juiste wijze uw beroep uit oefenen. 

Breederode Hogeschool hecht eraan om te werken met actuele kennis en vaardigheden en om met uitstekend materiaal te werken, volgens de nieuwste richtlijnen. De studenten krijgen allen toegang tot een digitale leeromgeving, waar ze de presentaties van de docenten kunnen vinden en kunnen werken aan hun digitale portfolio.

Competenties

De opleiding is competentiegericht en - in samenwerking met het werkveld –ontwikkeld. In de opleiding is gebruik gemaakt van de CanMEDS-systematiek.  Er wordt onderscheid gemaakt in functioneren van de POH-GGZ volgens de volgende 7 competenties:

 1. De POH-GGZ als samenwerkingspartner  
 2. De POH-GGZ als organisator  
 3. De POH-GGZ als zorgverlener   
 4. De POH-GGZ als communicator   
 5. De POH-GGZ als gezondheidsbevorderaar   
 6. De POH-GGZ als reflectieve  professional   
 7. De POH-GGZ als professional  en  kwaliteitsbevorderaar   

Vier leerlijnen: theorie, vaardigheid, praktijkleren en reflectie

Binnen elke module worden 4 specifieke leerlijnen gevolgd: de theoretische leerlijn, de vaardigheidsleerlijn, het praktijkleren en de reflectieve leerlijn

Theoretische leerlijn
In de theoretische leerlijn wordt zoveel mogelijk gewerkt met kennisoverdracht en opdrachten. Aan de hand van een casus zal de docent uitdagen om zelf een denk-schema te ontwikkelen om de essentiële kennis m.b.t. de rollen van de POH-GGZ te verwerven.

Vaardigheidsleerlijn
De transfer naar de praktijk wordt bereikt doordat er binnen elke module speciaal gelegenheid is om te oefenen met vaardigheden en het toepassen van nieuwe methodieken.

De praktijkleerlijn
Het praktijkleren wordt ondersteund door een ervaren praktijkdocent die zelf ook werkzaam is als POH-GGZ. Zij zal middels 9 bijeenkomsten de praktijkontwikkeling van de student begeleiden. De opleiding brengt de student in een actief leerproces waarbij de student zelf verantwoordelijk is voor het maken van een praktijkplan waarin de leerdoelen in de huisartsenpraktijk worden vormgegeven. Om de professionele ontwikkeling in de rol als POH-GGZ zichtbaar te maken stelt de student een portfolio samen.

De reflectieve leerlijn
Binnen de opleiding is er veel aandacht voor reflectie op het geleerde. Los hiervan krijgt de student de gelegenheid om in de vorm van intervisie te reflecteren over de kwaliteit van zijn/haar functioneren en de ontwikkeling van persoonlijke thema’s. Dit gebeurt onder begeleiding van een ervaren intervisiebegeleider.

Vereiste vooropleiding/werkplek

Met de volgende vooropleidingen kun je starten met deze opleiding:

 • Verpleegkundigen met diploma Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde, hbo Verpleegkunde (+ GGZ-uitstroomprofiel of 2 jaar relevante werkervaring)
 • Psychologen (universitair + hbo opgeleid) met tenminste 2 jaar relevante werkervaring
 • Verpleegkundig specialisten GGZ met tenminste 2 jaar relevante werkervaring
 • Sociaal Pedagogische Hulpverleners (SPH) met tenminste 2 jaar relevante werkervaring
 • Maatschappelijk Werkenden (MW) met tenminste 2 jaar relevante werkervaring
 • Orthopedagoog met tenminste 2 jaar relevante werkervaring
 • Agoog met tenminste 2 jaar relevante werkervaring
 • Voor de B inservice-verpleegkundigen is er voorafgaand een hbo-assessment mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op.
Voor de functie POH-GGZ is vooralsnog geen BIG-registratie vereist. Je moet uiteraard wel voldoen aan de instroomeisen. 

Starten met de opleiding vereist een stageplek/werkplek van minimaal 8 praktijkleeruren per week in de huisartsenpraktijk. De stagebegeleider is een huisarts of een (ervaren) POH-GGZ. De stagebegeleider maakt gemiddeld 1 uur per week tijd vrij voor de begeleiding.

De stagebegeleiding bestaat globaal uit: het voeren van gesprekken (kennismakingsgesprek en voortgangsgesprekken) en het geven van beoordelingen (korte praktijk- en videobeoordelingen, een tussentijdse beoordeling en een eindbeoordeling). 
Deze stage- of werkplek wordt door de cursist zelf georganiseerd middels sollicitatie of stage-aanvraag, eventueel in samenspraak met Breederode Hogeschool. 

De opleiding omvat 16 uur studiebelasting per week (inclusief contacttijd, zelfstudie en het uitvoeren van praktijkopdrachten). Dit is georganiseerd in 20 lesdagen en minimaal 8 praktijkleeruren per week

Studiebelasting

De opleiding omvat 16 uur studiebelasting uren per week (inclusief contacttijd, zelfstudie en het uitvoeren van praktijkopdrachten). Dit is georganiseerd in 20 lesdagen en minimaal 8 praktijkleeruren per week in de huisartsenpraktijk (stage of werk) gedurende 10 maanden.

Deze stage- of werkplek wordt door de cursist zelf georganiseerd middels sollicitatie of stage-aanvraag, eventueel in samenspraak met Breederode Hogeschool. 

Vergoedingen stagiair en praktijkbegeleider

Ben je een stagiair in een huisartsenpraktijk of –post? Of begeleid je een stagiair? Dan zijn er verschillende vergoedingen die je kunt aanvragen. Lees meer over alle vergoedingen op de website van www.ssfh.nl.

SectorplanPlus

SectorplanPlus is een subsidieregeling voor werkgevers in de zorg om een extra impuls aan scholing te kunnen geven. SectorplanPlus geniet grote belangstelling van zorgwerkgevers.

Scholing is belangrijk voor medewerkers om nieuwe medewerkers een goede start te bieden en medewerkers die al in dienst zijn zich te kunnen ontwikkelen. De scholingsimpuls van SectorplanPlus investeert in opscholing van medewerkers zodat werkgevers intern doorlopende leerlijnen kunnen aanbieden.

Kijk voor meer informatie op www.sectorplanplus.nl.

In de Pers

De opleiding POH-GGZ is tot nu toe niet voor iedereen verplicht geweest, afhankelijk van vooropleiding, niveau of studierichting en (G)GZ- werkervaring. Met de toename van POH’s-GGZ en met de komst van het Functieprofiel 2014 wordt aangestuurd op wel standaard een POH GGZ opleiding voor startende POH-GGZ. Mede gesteund vanuit de ziektekostenverzekeraars. 

De landelijke vereniging POH-GGZ  heeft een kwaliteitskader vastgesteld voor de opleidingen en ontwikkelt de LV POH-GGZ een kwaliteitsregister waarin POH’s-GGZ zich kunnen registreren als POH-GGZ. 

Breederode monitort voortdurend de snelle ontwikkelingen in de zorg en zorgt daardoor ook dat het juiste opleidingsaanbod, in overleg met het werkveld, wordt aangeboden. 

Kwaliteitseisen voor functie POH-GGZ

De opleiding POH-GGZ is tot nu toe niet voor iedereen verplicht geweest, afhankelijk van vooropleiding, niveau of studierichting en GGZ- werkervaring. Met de toename van POH’s-GGZ en met de komst van het Functieprofiel 2014 is aangestuurd op een standaard post-hbo POH-GGZ-opleiding voor startende POH-GGZ. Dit wordt mede gesteund vanuit de ziektekostenverzekeraars. 

De landelijke vereniging POH-GGZ heeft een kwaliteitskader vastgesteld voor de opleidingen. Tevens ontwikkelt de LV POH-GGZ een kwaliteitsregister waarin POH’s-GGZ zich kunnen registreren. 

Rooster - start 15 mei 2020

1. Voor het succesvol doorlopen van de opleiding word je geacht niet minder dan 90% van de lessen aanwezig te zijn.
2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

DATUM TIJD
15-mei-20 09.15 - 16.30 uur
5-jun-20 09.15 - 16.30 uur
19-jun-20 09.15 - 16.30 uur
3-jul-20 09.15 - 16.30 uur
17 jul-20 09.15 - 16.30 uur
ZOMERVAKANTIE  
11-sept-20 09.15 - 16.30 uur
25-sept-20 09.15 - 16.30 uur
9-okt-20 09.15 - 16.30 uur
HERFSTVAKANTIE  
30-okt-20 09.15 - 16.30 uur
13-nov-20 09.15 - 16.30 uur
27-nov-20 09.15 - 16.30 uur
11-dec-20 09.15 - 16.30 uur
KERSTVAKANTIE  
8-jan-21 09.15 - 16.30 uur
22-jan-21 09.15 - 16.30 uur
5-febr-21 09.15 - 16.30 uur
19-febr-21 09.15 - 16.30 uur
VOORJAARSVAKANTIE  
5-mrt-21 09.15 - 16.30 uur
19-mrt-21 09.15 - 16.30 uur
9-apr-21 09.15 - 16.30 uur
23-apr-21 09.15 - 16.30 uur

Betaling en Fiscus

Particulier:
Voor particulieren geldt voor de kosten van een training of opleiding een fiscaal maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-.

Heeft u een WW-uitkering en bent u 50 jaar of ouder, dan komt u wellicht in aanmerking voor een scholingsvoucher (max. € 1000,-) van het UWV.

Zakelijk:
Bedrijven kunnen de kosten van een training of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren.
Praktisch


Data en omvang

Rotterdam start 15 mei 2020

Omvang 20 lesdagen in 1 jaar

Tijd

Om de week van 09.15 – 16.30 uur 

Leslocatie

Wijnhaven 42 te Rotterdam

Studiebelasting

16 uur studiebelasting uren per week 

Beoordeling

Na afronding van deze opleiding ontvang je een diploma.

Accreditatie: 
- de Landelijke Vereniging van POH-GGZ: 30 punten 
- het Kwaliteitsregister V&VN: 120 punten
- Registerplein (voorheen BAMw): 212 punten

Docent

Onze docenten zijn allen specialist in het werkveld

Deelnemers

Maximaal 24 

Investering

€ 4.450,00 (excl. literatuur € 148,75)
of 10 maandelijkse termijnen van € 445,-
Vragen?

Voor eventuele vragen over deze opleiding kunt u contact opnemen met de programmaleider(s)

Moniek Eilers
Moniek Eilers
voorlichting@breederode.nl
010 3042340

Breederode Hogeschool

Wijnhaven 42
3011 WS
Rotterdam
010 - 304 23 40

Wij zijn op werkdagen te bereiken tussen 08.30 en 17.00 uur.
Net als andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze site voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met onze disclaimer en privacyverklaring.
Melding sluiten