← Terug
 • Domein: Huisartsenzorg incl. POH, GGZ
 • Locatie: Rotterdam

  Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

  Als POH-GGZ kun je allerlei patiënten met psychische, psychosomatische of psychosociale problematiek in de huisartsenpraktijk begeleiden, kortdurend behandelen en/of casemanagement bieden.

  • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 98%!
  • Te volgen in Rotterdam.
  Geef je nu op voor één van de (online) informatiebijeenkomsten!

  Rustig nalezen?

  Download hier de Domeinfolder Huisartsenzorg met daarin alle informatie over onze huisartsenzorg-scholingen. 

  Download de folder  
  • In het kort
   • Introductie

    De opleiding heeft tot doel de studenten op te leiden tot professionals in de functie van Praktijkondersteuners Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ). 

   • Na de opleiding

    Na de opleiding beschikt de POH-GGZ over de juiste kennis en vaardigheden, om in samenwerking met de huisarts binnen de praktijk, maar ook met belangrijke partners rondom de praktijk, vorm te geven aan een spreekuur voor patiënten met psychische en psychiatrische problematiek. Hierdoor is de POH-GGZ uitstekend toegerust om als POH-GGZ in de huisartsenpraktijk aan de slag te gaan.
  • Opleiding
   • Modules

    De competenties zijn binnen het opleidingsprogramma in zes modules uitgewerkt. Hieronder ziet u per module de belangrijkste programmaonderdelen: 

    1. De functie van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk 

    • De verkenning van de competenties en het werkveld 
    • Landelijke Vereniging POH-GGZ 
    • Patiënt en niet-patiëntgebonden taken 
    • Samenwerking met huisarts/wijkteam/ggz
    • Sociale kaart 


    2. Probleemverheldering, verwijzing en begeleide zelfhulp 

    • Probleemverheldering, screening en rapportage
    • Geprotocolleerd werken, stepped care en verwijzen
    • Zelfmanagement en eHealth 


    3. Veel voorkomende klachten in de huisartsenpraktijk  

    • Angst, stemmingstoornissen en preventie van suïcide 
    • Rouw en verlies
    • Overspanning, slaapproblemen en somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (Solk)
    • Persoonlijkheid problematiek  en  psychotische stoornissen 
    • Verslaving


    4. Methodieken 

    • KOP-model 
    • Motiverende gespreksvoering 
    • Lichaamsgericht begeleiden 
    • Oplossingsgericht werken 
    • CGT 


    5. Specifieke doelgroepen 

    Preventie en voorlichting toegepast op verschillende doelgroepen: 

    • Kind, jeugd en gezin 
    • Anderen culturen 
    • Ouderen 
    • Verstandelijke beperkten 


    6. Het toepassen van kennis en kwaliteitszorg in de praktijk  

    • Actualiteit van de zorgprogrammering en wetenschappelijk onderzoek
    • Juridische en financiële aspecten van de functie POH-GGZ 
    • Ethische reflectie
    • Eindopdracht 


    De modules worden beoordeeld met één of meerdere opdrachten en één kennistoets (module 3).  De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht en evaluatie van het portfolio.

    Door gebruik te maken van actuele praktijkgerichte opdrachten sluit de studie naadloos aan op de praktijk. Inspirerende gastcolleges en samenwerking met professionals uit de praktijk belichten de verschillende aspecten van het vakgebied, waardoor u uitstekend opgeleid wordt om in de praktijk op de juiste wijze uw beroep uit oefenen. 

    Breederode Hogeschool hecht eraan om te werken met actuele kennis en vaardigheden en om met uitstekend materiaal te werken, volgens de nieuwste richtlijnen. De studenten krijgen allen toegang tot een digitale leeromgeving, waar ze de presentaties van de docenten kunnen vinden en kunnen werken aan hun digitale portfolio.

   • Vier leerlijnen: theorie, vaardigheid, praktijkleren en reflectie

    Binnen elke module worden 4 specifieke leerlijnen gevolgd: de theoretische leerlijn, de vaardigheidsleerlijn, het praktijkleren en de reflectieve leerlijn

    Theoretische leerlijn
    In de theoretische leerlijn wordt zoveel mogelijk gewerkt met kennisoverdracht en opdrachten. Aan de hand van een casus zal de docent uitdagen om zelf een denk-schema te ontwikkelen om de essentiële kennis m.b.t. de rollen van de POH-GGZ te verwerven.

    Vaardigheidsleerlijn
    De transfer naar de praktijk wordt bereikt doordat er binnen elke module speciaal gelegenheid is om te oefenen met vaardigheden en het toepassen van nieuwe methodieken.

    De praktijkleerlijn
    Het praktijkleren wordt ondersteund door een ervaren praktijkdocent die zelf ook werkzaam is als POH-GGZ. Zij zal middels 9 bijeenkomsten de praktijkontwikkeling van de student begeleiden. De opleiding brengt de student in een actief leerproces waarbij de student zelf verantwoordelijk is voor het maken van een praktijkplan waarin de leerdoelen in de huisartsenpraktijk worden vormgegeven. Om de professionele ontwikkeling in de rol als POH-GGZ zichtbaar te maken stelt de student een portfolio samen.

    De reflectieve leerlijn
    Binnen de opleiding is er veel aandacht voor reflectie op het geleerde. Los hiervan krijgt de student de gelegenheid om in de vorm van intervisie te reflecteren over de kwaliteit van zijn/haar functioneren en de ontwikkeling van persoonlijke thema’s. Dit gebeurt onder begeleiding van een ervaren intervisiebegeleider.

   • Competenties

    De opleiding is competentiegericht en - in samenwerking met het werkveld –ontwikkeld. In de opleiding is gebruik gemaakt van de CanMEDS-systematiek.  Er wordt onderscheid gemaakt in functioneren van de POH-GGZ volgens de volgende 7 competenties:

    1. De POH-GGZ als samenwerkingspartner  
    2. De POH-GGZ als organisator  
    3. De POH-GGZ als zorgverlener   
    4. De POH-GGZ als communicator   
    5. De POH-GGZ als gezondheidsbevorderaar   
    6. De POH-GGZ als reflectieve  professional   
    7. De POH-GGZ als professional  en  kwaliteitsbevorderaar   
   • Studiebelasting

    De opleiding omvat 16 uur studiebelasting uren per week (inclusief contacttijd, zelfstudie en het uitvoeren van praktijkopdrachten). Dit is georganiseerd in 20 bijeenkomsten en minimaal 8 praktijkleeruren per week in de huisartsenpraktijk (stage of werk) gedurende 10 maanden.

   • Beoordeling

    Na afronding van deze opleiding ontvang je een diploma waarmee jij je kunt registreren bij het kwaliteitsregister van de Landelijke Vereniging van POH-GGZ. 

    Accreditatie: 

    • Kwaliteitsregister V&VN: 140 punten
    • Registerplein: 212 punten

   • Onze docenten

    Onze docenten zijn allen specialist in het werkveld

   • Kwaliteitseisen voor functie POH-GGZ

    De opleiding POH-GGZ is tot nu toe niet voor iedereen verplicht geweest, afhankelijk van vooropleiding, niveau of studierichting en GGZ-werkervaring. Met de toename van POH’s-GGZ en met de komst van het Functieprofiel 2020 is aangestuurd op een standaard post-hbo POH-GGZ-opleiding voor startende POH-GGZ. Dit wordt mede gesteund vanuit de ziektekostenverzekeraars. 

    De landelijke vereniging POH-GGZ heeft een kwaliteitskader vastgesteld voor de opleidingen. Tevens ontwikkelt de LV POH-GGZ een kwaliteitsregister waarin POH’s-GGZ zich kunnen registreren. 

   • SectorplanPlus

    SectorplanPlus is een subsidieregeling voor werkgevers in de zorg om een extra impuls aan scholing te kunnen geven. SectorplanPlus geniet grote belangstelling van zorgwerkgevers.

    Scholing is belangrijk voor medewerkers om nieuwe medewerkers een goede start te bieden en medewerkers die al in dienst zijn zich te kunnen ontwikkelen. De scholingsimpuls van SectorplanPlus investeert in opscholing van medewerkers zodat werkgevers intern doorlopende leerlijnen kunnen aanbieden.

    Kijk voor meer informatie op www.sectorplanplus.nl.

   • In de Pers

    De opleiding POH-GGZ is tot nu toe niet voor iedereen verplicht geweest, afhankelijk van vooropleiding, niveau of studierichting en (G)GZ-werkervaring. Met de toename van POH’s-GGZ en met de komst van het Functieprofiel 2020 wordt aangestuurd op wel standaard een POH-GGZ-opleiding voor startende POH's-GGZ. Mede gesteund vanuit de ziektekostenverzekeraars. 

    De Landelijke Vereniging POH-GGZ heeft een kwaliteitskader vastgesteld voor de opleidingen en ontwikkelt de LV POH-GGZ een kwaliteitsregister waarin POH’s-GGZ zich kunnen registreren als POH-GGZ. 

    Breederode Hogeschool monitort voortdurend de snelle ontwikkelingen in de zorg en zorgt daardoor ook dat het juiste opleidingsaanbod, in overleg met het werkveld, wordt aangeboden. 

   • Maatwerk- en incompanytrajecten

    Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject. Vul hiervoor ons contactformulier in en wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.
  • Toelating
   • Doelgroep en vooropleiding

    De opleiding is toegankelijk voor o.a. verpleegkundigen, psychologen, verpleegkundig specialisten GGZ, Sociaal Pedagogische Hulpverleners (SPH) en Maatschappelijk Werkenden (MW) die in de huisartsenpraktijk in nauwe samenwerking met de huisarts willen werken. 

    Met de volgende vooropleidingen kun je starten met deze opleiding:

    • Verpleegkundigen met diploma Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde, hbo Verpleegkunde (+ GGZ-uitstroomprofiel of 2 jaar relevante werkervaring)
    • Psychologen (universitair + hbo opgeleid) met tenminste 2 jaar relevante werkervaring
    • Verpleegkundig specialisten GGZ met tenminste 2 jaar relevante werkervaring
    • Sociaal Pedagogische Hulpverleners (SPH) met tenminste 2 jaar relevante werkervaring
    • Maatschappelijk Werkenden (MW) met tenminste 2 jaar relevante werkervaring
    • Orthopedagoog met tenminste 2 jaar relevante werkervaring
    • Agoog met tenminste 2 jaar relevante werkervaring
    • Voor de B inservice-verpleegkundigen is er voorafgaand een hbo-assessment mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op.

    Voor de functie POH-GGZ is vooralsnog geen BIG-registratie vereist. Je moet uiteraard wel voldoen aan de instroomeisen. 

    Heb je een andere vooropleiding en denk je toelaatbaar te zijn?
    Stuur dan je cv en een korte motivatie naar info@breederode.nl. We kunnen dan aan de hand van jouw werkervaring en vooropleiding bepalen of je aan de opleiding kunt deelnemen. 
   • Vereiste stageplek/werkplek

    Starten met de opleiding vereist een stageplek/werkplek van minimaal 8 praktijkleeruren per week in de huisartsenpraktijk. De stagebegeleider is een huisarts of een (ervaren) POH-GGZ. De stagebegeleider maakt gemiddeld 1 uur per week tijd vrij voor de begeleiding. 

    De stagebegeleiding bestaat globaal uit: het voeren van gesprekken (kennismakingsgesprek en voortgangsgesprekken) en het geven van beoordelingen (korte praktijk- en videobeoordelingen, een tussentijdse beoordeling en een eindbeoordeling). Deze stage- of werkplek wordt door de cursist zelf georganiseerd middels sollicitatie of stage-aanvraag, eventueel in samenspraak met Breederode Hogeschool. 
   • Vergoedingen stagiair en praktijkbegeleider

    Ben je een stagiair in een huisartsenpraktijk of –post? Of begeleid je een stagiair? Dan zijn er verschillende vergoedingen die je kunt aanvragen. Lees meer over alle vergoedingen op de website van www.ssfh.nl.

  • Praktisch
   • Data en omvang

    Rotterdam start 8 oktober 2021 (Nog enkele plaatsen beschikbaar!)

    Omvang 20 bijeenkomsten in 1 jaar

   • Tijd

    Om de week van 09.15 – 16.30 uur 

   • Leslocatie

    Wijnhaven 36
    3011 WS, Rotterdam
   • Kosten

    € 4.450,00 (excl. literatuur € 148,75)
    of 10 maandelijkse termijnen van € 445,-

   • Belastingvoordeel particulieren (tot 1 januari 2022)

    Betaal je je opleiding zelf of betaalt jouw werkgever een deel van de opleiding en jij de rest? Of ben je nog van plan om een nieuwe opleiding te volgen? Dan vertellen we je graag wat meer over de belastingvoordelen waar je als particulier tot 1 januari 2022 gebruik van kunt maken. 

    Belastingvoordeel particulieren (tot 1 januari 2022)
    Indien je (deels) de opleiding zelf betaalt, kun je alleen dit jaar nog tot € 15.000,- aftrekken van je inkomstenbelasting voor studiekosten. Dit betreft de opleidingskosten en lesmateriaal, minus een drempel van € 250,- (en de eventuele vergoeding van je werkgever).  Ook als je de opleiding in termijnen betaalt, is het verstandig om dit jaar alles te betalen, want je mag je studiekosten alleen aftrekken in het jaar dat je ze hebt betaald.

    Meer informatie over de huidige regeling kun je vinden via Belastingdienst – Zijn mijn studiekosten aftrekbaar?.

    Deze regeling stopt op 1 januari 2022! De belastingaftrek van studiekosten vervalt!

    Nieuwe regeling: STAP-budget (vanaf 1 januari 2022)
    Op 1 januari 2022 wordt het STAP-budget geïntroduceerd. STAP staat voor Stimulering Arbeidspositie. Deze regeling vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten. Met het STAP-budget kunnen werkenden en niet-werkenden maximaal € 1.000,- budget per jaar aanvragen voor een scholingsactiviteit. Het STAP-budget is een subsidieregeling van de Rijksoverheid en zal uitgevoerd worden door UWV. De regeling is in grote lijnen uitgewerkt en de definitieve regeling wordt in de loop van 2021 verwacht. Meer informatie over het STAP-budget kun je vinden via Rijksoverheid – STAP-budget.

    Maak je nog geen gebruik van jouw belastingvoordeel particulieren?
    Vul dan de online aangifte in op Mijn Belastingdienst. Je ziet dan direct hoeveel studiekosten je kunt aftrekken.

   • Rooster - start 8 oktober 2021

    1. Voor het succesvol doorlopen van de opleiding word je geacht niet minder dan 90% van de lessen aanwezig te zijn.
    2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
    3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

    DATUM TIJD
    8-okt-21 09.15 - 16.30 uur introductie
    HERFSSTVAKANTIE
    29-okt-21 09.15 - 16.30 uur
    12-nov-21 09.15 - 16.30 uur
    26-nov-21 09.15 - 16.30 uur
    10-dec-21 09.15 - 16.30 uur
    KERSTVAKANTIE
    14-jan-22 09.15 - 16.30 uur
    28-jan-22 09.15 - 16.30 uur
    11-feb-22 09.15 - 16.30 uur
    25-feb-22 09.15 - 16.30 uur
    VOORJAARSVAKANTIE
    11-mrt-22 09.15 - 16.30 uur
    25-mrt-22 09.15 - 16.30 uur
    8-apr-22 09.15 - 16.30 uur
    22-apr-22 09.15 - 16.30 uur
    MEIVAKANTIE
    20-mei-22 09.15 - 16.30 uur
    3-jun-22 09.15 - 16.30 uur
    17-jun-22 09.15 - 16.30 uur
    1-jul-22 09.15 - 16.30 uur
    ZOMERVAKANTIE
    2-sep-22 09.15 - 16.30 uur
    16-sep-22 09.15 - 16.30 uur
    30-sep-22 09.15 - 16.30 uur diplomering

   • Vragen?

    Voor eventuele vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de programmaleider via onderstaand telefoonnummer, e-mailadres of via ons contactformulier.

    Pauline Lorier
    Pauline Lorier
    info@breederode.nl
    010 3042340
  • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 98%!
  • Te volgen in Rotterdam.

  Schrijf je vandaag nog in voor deze scholing!

  Inschrijven
  Geef je nu op voor één van de (online) informatiebijeenkomsten!

  Rustig nalezen?

  Download hier de Domeinfolder Huisartsenzorg met daarin alle informatie over onze huisartsenzorg-scholingen. 

  Download de brochure
  Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
  Inschrijven

  Cookies op deze website

  Als je onze website bezoekt, worden er cookies geplaatst op je computer. We plaatsen cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties) en voor het tonen van social media content. Door op 'Alle cookies toestaan' te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Als je op 'Zelf instellen' klikt kun je zelf kiezen welke cookies je accepteert.
  Meer informatie

  Cookies zelf instellen

  Functionele cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

  Statistische cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we onze website steeds blijven verbeteren. We verzamelen deze data anoniem.

  We gebruiken marketingcookies om bezoekers van onze website (waaronder jij dus) relevante advertenties te kunnen tonen op andere (externe) websites. Marketingcookies delen informatie over jouw surfgedrag op onze website met advertentieplatformen zoals Google en Facebook.