Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

Als POH-GGZ bied je, binnen de huisartsenpraktijk en in overleg met de huisarts(en), begeleiding of kortdurend behandeling aan patiënten met psychische, psychosomatische of psychosociale problematiek.

 • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 98%!
 • Te volgen in Rotterdam.
Te behalen accreditatiepunten
 • 130 punten bij Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
 • 120 punten bij Registerplein
Lees meer
Geef je nu op voor één van de (online) informatiebijeenkomsten!

Rustig nalezen?

Download hier de Domeinfolder Huisartsenzorg met daarin alle informatie over onze huisartsenzorg-scholingen. 

Download de folder  
 • In het kort

  • Na de opleiding

   De opleiding heeft tot doel de studenten op te leiden tot professionals in de functie van Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH-GGZ). Deze functie vraagt:

   • een grote vaardigheid in communicatie (zowel met patient, de collega’s binnen de praktijk als in de rol van verbindende schakel tussen verschillende disciplines in de basis- en specialistische GGZ).
   • kennis en ervaring op het gebied van psychische klachten en psychiatrische problematiek. Hij/zij moet zelfstandig kunnen werken en zicht hebben op de sociale kaart en de posities, belangen en competenties van de verschillende beroepsbeoefenaren uit de eerste en tweede lijn.

   Na de opleiding beschik je over de juiste kennis en vaardigheden, om in samenwerking met de huisarts binnen de praktijk, maar ook met belangrijke partners rondom de praktijk, vorm te geven aan een spreekuur voor patiënten met psychische en psychiatrische problematiek.

 • Opleiding

  • Competenties

   De opleiding is competentiegericht en – in samenwerking met het werkveld – ontwikkeld. 

   In de opleiding is gebruik gemaakt van de CanMEDS-systematiek.  Er wordt onderscheid gemaakt in functioneren van de POH-GGZ volgens de volgende 7 competenties/rollen:

   1. De POH-GGZ als samenwerkingspartner  
   2. De POH-GGZ als organisator  
   3. De POH-GGZ als zorgverlener   
   4. De POH-GGZ als communicator   
   5. De POH-GGZ als gezondheidsbevorderaar   
   6. De POH-GGZ als reflectieve professional   
   7. De POH-GGZ als professional en kwaliteitsbevorderaar   
  • Modules

   De competenties zijn binnen het opleidingsprogramma uitgewerkt in vijf modules en een programma voor praktijkleren, methodiek en intervisie. Hieronder zie je per module de belangrijkste programmaonderdelen: 

   1. De functie van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk 

   • De verkenning van de competenties en het werkveld 
   • Landelijke Vereniging POH-GGZ 
   • Patiënt en niet-patiëntgebonden taken 
   • Samenwerking met huisarts/wijkteam/ggz
   • Sociale kaart 


   2. Probleemverheldering, verwijzing en begeleide zelfhulp 

   • Probleemverheldering, screening en rapportage
   • Geprotocolleerd werken, stepped care en verwijzen
   • Zelfmanagement en e-Health 


   3. Veel voorkomende klachten in de huisartsenpraktijk  

   • Angst, stemmingstoornissen en preventie van suïcide 
   • Rouw en verlies
   • Overspanning, slaapproblemen en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
   • Persoonlijkheid problematiek en psychotische stoornissen 
   • Verslaving


   4. Specifieke doelgroepen 

   Preventie en voorlichting toegepast op verschillende doelgroepen: 

   • Kind, jeugd en gezin 
   • Anderen culturen 
   • Ouderen 
   • Mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten


   5. Het toepassen van kennis en kwaliteitszorg in de praktijk  

   • Actualiteit van de zorgprogrammering en wetenschappelijk onderzoek
   • Juridische en financiële aspecten van de functie POH-GGZ 
   • Ethische reflectie

   De modules worden afgerond met één of meerdere opdrachten, die door de docent wordt/worden beoordeeld. De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht en evaluatie van het portfolio.

   Door gebruik te maken van praktijkgerichte opdrachten sluit de studie goed aan op de praktijk.

   Bevlogen professionals uit de praktijk belichten als docent/trainer de verschillende aspecten van het vakgebied, waardoor je uitstekend opgeleid wordt om in de praktijk je beroep uit oefenen. 
  • Programma voor praktijkleren, methodiek en intervisie

   Binnen de modules staat de verwerving (en de toepassing) van inhoudelijke kennis centraal. Aan de hand van opdrachten en casuïstiek zal de docent de studenten uitdagen om zelf een denk-schema te ontwikkelen om de essentiële kennis m.b.t. de rollen van de POH-GGZ te verwerven.

   In het parallelle programma Praktijkleren, methodiek en intervisie vindt de verbinding plaats met leren van en in de praktijk, persoonlijk functioneren, en reflectie. De transfer naar de praktijk wordt ook bereikt door toepassingsoefeningen voor de verschillende methodieken.

   Praktijkleren
   Het praktijkleren wordt ondersteund door een ervaren praktijkdocent die zelf ook werkzaam is als POH-GGZ. Zij zal middels negen bijeenkomsten de praktijkontwikkeling van de student begeleiden. De opleiding brengt de student in een actief leerproces waarbij de student zelf verantwoordelijk is voor het maken van een praktijkplan waarin de leerdoelen in de huisartsenpraktijk worden vormgegeven. Om de professionele ontwikkeling in de rol van POH-GGZ zichtbaar te maken stelt de student een portfolio samen.

   De reflectieve leerlijn
   Naast aandacht voor reflectie op het geleerde binnen het modulaire onderwijs krijgt de student de gelegenheid om in de vorm van intervisie te reflecteren op de kwaliteit van zijn/haar functioneren en de ontwikkeling van persoonlijke thema’s. Dit gebeurt onder begeleiding van een ervaren intervisiebegeleider.

   Methodiekonderwijs
   Binnen dit onderdeel is aandacht voor geschikte methoden en technieken, zoals:

   • Cognitief Gedragstherapeutische interventies/technieken
   • Oplossingsgericht werken
   • Lichaamsgericht werken
   • Het KOP-model
   • Motiverende gespreksvoering

   Breederode Hogeschool:

   • monitort voortdurend de snelle ontwikkelingen in de zorg en zorgt daardoor ook dat het juiste opleidingsaanbod, in overleg met het werkveld, wordt aangeboden. 
   • hecht eraan om te werken met actuele kennis en materiaal te werken, volgens de nieuwste richtlijnen.

   Als student krijg je toegang tot een digitale leeromgeving, waar je het onderwijsmateriaal kunt vinden en kunt werken aan je digitale portfolio.

  • Studiebelasting

   De opleiding omvat 16 uur studiebelastingsuren per week (inclusief contacttijd, zelfstudie en het uitvoeren van praktijkopdrachten). Het gaat om 20 opleidingsdagen en minimaal 8 praktijkleeruren per week in de huisartsenpraktijk (stage of werk) gedurende 10 maanden. De zelfstudie vraagt gemiddeld 4 uur per week.

  • Accreditatie

   Na afronding van deze opleiding en een voldoende beoordeling van je portfolio en eindopdracht ontvang je een diploma waarmee jij je kunt registreren in het kwaliteitsregister van de Landelijke Vereniging van POH-GGZ. 

   Deze opleiding is geaccrediteerd voor:

   • 130 punten bij Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
   • 120 punten bij Registerplein
  • Onze docenten

   Onze docenten zijn allen specialist in het werkveld.

  • Kwaliteitseisen voor functie POH-GGZ

   De opleiding POH-GGZ is tot nu toe niet voor iedereen verplicht geweest, afhankelijk van vooropleiding, niveau of studierichting en GGZ-werkervaring. Met de toename van POH’s-GGZ en met de komst van het Functieprofiel 2020 is aangestuurd op een standaard post-hbo POH-GGZ-opleiding voor startende POH-GGZ. Dit wordt mede gesteund vanuit de ziektekostenverzekeraars. 

   De landelijke vereniging POH-GGZ heeft een kwaliteitskader vastgesteld voor de opleidingen. Tevens heeft de LV POH-GGZ een kwaliteitsregister waarin POH’s-GGZ zich kunnen registreren. 

    

  • SectorplanPlus

   SectorplanPlus is een subsidieregeling voor werkgevers in de zorg om een extra impuls aan scholing te kunnen geven. SectorplanPlus geniet grote belangstelling van zorgwerkgevers.

   Scholing is belangrijk voor medewerkers om nieuwe medewerkers een goede start te bieden en medewerkers die al in dienst zijn zich te kunnen ontwikkelen. De scholingsimpuls van SectorplanPlus investeert in (op)scholing van medewerkers zodat werkgevers intern doorlopende leerlijnen kunnen aanbieden.

   Kijk voor meer informatie op www.sectorplanplus.nl.

    

 • Toelating

  • Doelgroep en vooropleiding

   De opleiding is toegankelijk voor o.a. verpleegkundigen, psychologen, verpleegkundig specialisten GGZ, Sociaal Pedagogische Hulpverleners (SPH) en Maatschappelijk Werkenden (MW) die in de huisartsenpraktijk in nauwe samenwerking met de huisarts willen werken. 

   Met de volgende vooropleidingen kun je starten met deze opleiding:

   • Verpleegkundigen met diploma Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde, hbo Verpleegkunde (+ GGZ-uitstroomprofiel) met tenminste 2 jaar relevante werkervaring
   • Psychologen (universitair + hbo opgeleid) met tenminste 2 jaar relevante werkervaring
   • Verpleegkundig specialisten GGZ met tenminste 2 jaar relevante werkervaring
   • Sociaal Pedagogische Hulpverleners (SPH) met tenminste 2 jaar relevante werkervaring
   • Maatschappelijk Werkenden (MW) met tenminste 2 jaar relevante werkervaring
   • Voor B inservice-verpleegkundigen is er voorafgaand een hbo-assessment mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op.

   Zie voor een uitgebreidere beschrijving het Landelijke Functie-en-competentieprofiel-POH-GGZ-2020 (Bijlage 3).

   Voor de functie POH-GGZ is vooralsnog geen BIG-registratie vereist. Je moet uiteraard wel voldoen aan de instroomeisen. 

   Heb je een andere vooropleiding en denk je toelaatbaar te zijn?
   Stuur dan je cv met de nodige informatie over inhoud en niveau van je vooropleiding en een korte motivatie naar info@breederode.nl. We kunnen dan aan de hand van jouw werkervaring en vooropleiding bepalen of je aan de opleiding kunt deelnemen. 

  • Vereiste stageplek/werkplek

   Starten met de opleiding vereist een stageplek/werkplek van minimaal 8 praktijkleeruren per week in de huisartsenpraktijk. De stagebegeleider is een huisarts of een (ervaren) POH-GGZ. De stagebegeleider maakt gemiddeld 1 uur per week tijd vrij voor de begeleiding. 

   De stagebegeleiding bestaat globaal uit: het voeren van gesprekken (kennismakingsgesprek en voortgangsgesprekken) en het geven van beoordelingen (korte praktijk- en videobeoordelingen, een tussentijdse beoordeling en een eindbeoordeling). Deze stage- of werkplek wordt door de student zelf georganiseerd middels sollicitatie of stage-aanvraag, eventueel in samenspraak met Breederode Hogeschool. 

  • Vergoedingen stagiair en praktijkbegeleider

   Ben je een stagiair in een huisartsenpraktijk of –post? Of begeleid je een stagiair? Dan zijn er verschillende vergoedingen die je kunt aanvragen. Lees meer over alle vergoedingen op de website van www.ssfh.nl.

 • Praktisch

  • Data en omvang

   Rotterdam 4 oktober 2024 (lesdag vrijdag)

   Doorgaans heb je een keer per twee weken les. 

   Omvang 20 opleidingsdagen in 1 jaar.

   Het definitieve rooster ontvang je een maand voor de start van je opleiding. In het rooster is rekening gehouden met de schoolvakanties van de regio waar je les hebt.

  • Tijd

   09.15 – 16.30 uur 

  • Leslocatie

   Wijnhaven 36
   3011 WS, Rotterdam
  • Kosten

   € 4.795,00 (excl. literatuur € 148,75) 
   In termijnen betalen is mogelijk. Geef aan dat je hier gebruik van wil maken in het opmerkingenveld.

   Wil je weten van welke regelingen jij als student gebruik kunt maken? Kijk dan bij Subsidieregelingen studenten

  • Maatwerk en incompany

   Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool, OPPstap en Latona bieden deze scholing ook aan als incompanytraject. Vul hiervoor ons contactformulier in en wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.
  • Vragen?

   Voor eventuele vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de programmaleider via onderstaand telefoonnummer, e-mailadres of via ons contactformulier.

   Denise Schakel-Tompson
   Denise Schakel-Tompson
   huisartsenzorg@breederode.nl
   010 3042340
 • Deze opleiding heeft een slagingspercentage van 98%!
 • Te volgen in Rotterdam.
Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject.

Cookies op deze website

Als je onze website bezoekt, worden er cookies geplaatst op je computer. We plaatsen cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties) en voor het tonen van social media content. Door op 'Alle cookies toestaan' te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Als je op 'Zelf instellen' klikt kun je zelf kiezen welke cookies je accepteert.
Meer informatie

Cookies zelf instellen

Functionele cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Statistische cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we onze website steeds blijven verbeteren. We verzamelen deze data anoniem.

We gebruiken marketingcookies om bezoekers van onze website (waaronder jij dus) relevante advertenties te kunnen tonen op andere (externe) websites. Marketingcookies delen informatie over jouw surfgedrag op onze website met advertentieplatformen zoals Google en Facebook.