Verkorte Master Manuele Therapie met inleiding Extended Scope

De Verkorte MMT met inleiding Extended Scope is een unieke masteropleiding van 1 jaar en 9 maanden (47 EC) met een aantal innovatieve kenmerken die aansluiten bij de veranderende zorg.

Deel deze pagina

Tip een bekende of vertel de wereld over deze opleiding:

De Verkorte Master Manuele Therapie (MSc) is een unieke masteropleiding van 1 jaar en 9 maanden (47 EC) met een aantal innovatieve kenmerken die aansluiten bij de veranderende zorg.

Deze unieke en innovatieve opleiding onderscheidt zich op een aantal aspecten:

 1. Het meest actuele Beroepscompetentieprofiel Manueel Therapeut (NVMT, 2014
 2. Een inleiding in de ‘Extended-Scope’ competenties
 3. Alle competenties zijn geordend volgens de 7 beroepsrollen/gebieden van het CanMEDS-model
 4. Internationaal gericht 
 5. Alle docenten hebben minimaal een master degree of zijn gepromoveerd
 6. Kopstudie ES/ Anderhalvelijnszorg (9 dagen/  niet in de prijs inbegrepen), geeft toegang tot lidmaatschap Nederlandse Vereniging Extended Scope Specialisten;
 7. Duur: 1 jaar en 9 maanden / 22 contactdagen per jaar / op woensdagmiddag en woensdagavond
  Deze opleiding is NVAO geaccrediteerd.

Opleiding


Ontwikkeling van het beroep

De gezondheidszorg verandert. De manueel therapeut van nu bevindt zich in de spil van deze veranderende (para)medische zorg en zal deze rol in de toekomst nog nadrukkelijker moeten gaan uitvoeren en verantwoordelijkheden hierin uitbreiden. Het leveren van hoogwaardige kwaliteit is cruciaal. Om deze kwaliteit te kunnen blijven waarborgen, wordt verwacht dat de manueel therapeut op master niveau functioneert.  De Verkorte Master Manuele Therapie van Breederode Hogeschool  is speciaal ontwikkeld voor reeds afgestudeerde manueel therapeuten en stelt hen in staat om de noodzakelijke titel Master of Science (MsC) te behalen.

Bekijk hier het interview met Prof. Dr. Wilco Peul, Dr. Jan Jaap Visser, Dr. Duncan Meuffels en verschillende alumni:


Deze unieke en innovatieve opleiding onderscheidt zich op een aantal aspecten:

 1. Het meest actuele Beroepscompetentieprofiel Manueel Therapeut (NVMT, 2014)
 2. Alle competenties zijn geordend volgens de 7 beroepsrollen/ gebieden van het CanMEDS-model
 3. Internationaal gericht 
 4. Alle docenten minimaal master degree of gepromoveerd
 5. Duur: 1 jaar en 9 maanden / 22 contactdagen per jaar / op woensdagmiddag en woensdagavond

Doel van de opleiding

De verkorte MMT beoogt manueel therapeuten op te leiden tot manueel therapeuten die een sleutelrol gaan spelen in de gezondheidszorg als het gaat om mensen met bewegingsapparaat gerelateerde gezondheidsproblemen.
De opleiding is gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel Manueel Therapeut 2014, opgesteld door de NVMT.
Na het behalen van het getuigschrift kun je je laten (her)registeren in het Kwaliteitsregister Manuele Therapie van het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF.

Beroepscompetentieprofiel Manueel Therapeut en het CanMeds model

De opleiding MMT is competentiegericht.  Alle competenties zijn geordend volgens de 7 beroepsrollen/gebieden van het CanMEDS-model, een model dat inmiddels niet alleen door de medische beroepsgroep wordt gehanteerd, maar ook door alle fysiotherapie-specialisaties en veel andere (para)medische disciplines. Hierdoor is de afbakening tussen deze disciplines beter te herkennen.

Internationalisering

Een studiereis passend bij het onderzoek of bij de persoonlijke leerdoelen van de student; zoals een medisch/orthopedisch congres, relevant voor de MMT, is tevens een onderdeel van het curriculum. Door kennis te nemen van professionele en wetenschappelijke ontwikkelingen binnen een internationale context krijgt de student oog voor het niveau van de ontwikkelde kwaliteiten van zichzelf, zijn professie en opleiding. Hierdoor krijgt de student de gelegenheid om de eigen professie te toetsen aan een internationaal kader. 

Omschrijving van het programma

De verkorte Master MT is een beroepsgerichte opleiding van 1 jaar en 9 maanden (47 EC) met een aantal unieke kenmerken waarin je leert een innovatieve en waardevolle bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg van nu en in de toekomst. De opleiding is gebaseerd op vier leerlijnen met elk hun specifieke inhoudelijke thema’s waarin de beroepsrollen uit het beroepscompetentieprofiel (2014, NVMT) centraal staan.  De nadruk ligt op het ontwikkelen van een onderzoekscompetentie, waardoor je een bijdrage kan leveren aan het verbreden en verdiepen van inzichten binnen de manuele therapie. Naast het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding, zal je vaardigheden aangeleerd krijgen om jezelf te kunnen profileren binnen de (para)medische zorg, leer je samenwerking met verschillende zorgorganisaties en overheids- en maatschappelijke instanties aan te gaan en netwerken te creëren. Ook zie je kansen tot innovatie van zorg, niet alleen individueel naar de patiënt, maar tevens algeheel in de praktijkorganisatie. Hierin leer je beslissingen te nemen op basis van evidence. 

De leerlijnen zijn als volgt benoemd: 

 • Klinische leerlijn
 • Wetenschappelijke leerlijn
 • Professionele leerlijn
 • Praktijkleerlijn

Samen geven deze leerlijnen het onderwijs richting en focus en dienen als uitgangspunt voor het leren van de competenties uit het competentieprofiel.
De leerlijnen lopen parallel aan elkaar en ondersteunen elkaar bij de competentieontwikkeling van de student. Het curriculum kent een logische en evenwichtige opbouw over de studieperiode met een samenhangend curriculum.

 • In de klinische leerlijn staat de dagelijkse beroepspraktijk van een masteropgeleide manueel therapeut centraal. Deze praktijk wordt gekarakteriseerd door het contact met mensen met – complexe – gezondheidsproblemen die belemmeringen ervaren bij het bewegend functioneren. Masteropgeleide fysiotherapeuten bieden verantwoorde en effectieve hulp bij deze problemen. De opleiding hanteert in deze leerlijn de Body Of Knowledge (BOK) die is opgesteld door de NVMT. Het medische domein omvat ook een inleiding in de ‘Extended-Scope’competenties. Deze richten zich op een verbreding van diagnostische medische kennis en kunde, zoals het interpreteren van radiologische beeldvorming van het musculoskeletale systeem. In deze leerlijn ontwikkelen de studenten ook complexe sensomotorische manueel therapeutische vaardigheden. Manueeltherapeuten dienen te beschikken over uitstekende praktische (zowel diagnostische als therapeutische) vaardigheden die complex van aard zijn. Deze vaardigheden worden uitgebreid geoefend.
 • In de praktijkleerlijn ontwikkelen de studenten complexe sensomotorische vaardigheden. Manueeltherapeuten dienen te beschikken over uitstekende praktische (zowel diagnostische als therapeutische) vaardigheden die complex van aard zijn. Door reflectie op het handelen worden vaardigheden geëvalueerd. De vaardigheden in deze leerlijn worden benoemd in de ‘Body-Of-Skills’ (BOS), zoals die opgesteld is door de NVMT.
 • In de wetenschappelijke leerlijn ontwikkelen de studenten competenties die hen in staat stellen de bevindingen uit relevant wetenschappelijk onderzoek op waarde te schatten, maar ook op beperkingen voor de praktijk te toetsen. Ze moeten deze bevindingen kunnen integreren met eigen ervaringen en de waarden en wensen van patiënten om aldus te komen tot een optimale evidence based zorg. Daarnaast ontwikkelt de student de juiste wetenschappelijke competenties om te kunnen participeren in het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Om dit te bereiken zijn het kritisch beoordelen van wetenschappelijke bevindingen en het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding in het hele curriculum geïntegreerd om het uiteindelijke masterniveau te behalen. Op deze wijze beschikken masteropgeleide fysiotherapeuten over de essentiële bouwstenen om kritisch op hun praktijk te reflecteren, innovaties te bedenken en implementatietrajecten te kunnen beoordelen.
 • In de professionele  leerlijn worden de studenten gestimuleerd tot het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling. Naast het inhoudelijke onderwijs (professionalisering, adviseurschap, kwaliteitszorg en projectmanagement) gebeurt dit ook tijdens de coaching onder leiding van de docent/coach. Hierdoor leren studenten na te denken over kansen en mogelijkheden om zichzelf als manueel therapeut te profileren en met hun eigen specifieke meerwaarde verbeteringen in de huidige zorg voor mensen met bewegings- gerelateerde gezondheidsproblemen tot stand te brengen. Ook de positie van de manueel therapeut komt uitgebreid aan de orde: hoe ga je om met je eigen functioneren en dat van anderen, maar ook hoe bouw en onderhoud je je netwerken en hoe kun je de kwaliteit op de werkvloer borgen?

Onderwijsvisie, didactisch model en modulair onderwijs

De vormgeving van het programma draagt bij aan de realisatie van de beoogde leerresultaten. Breederode Hogeschool streeft voor al haar opleidingen naar kleinschalig, laagdrempelig, actueel en kwaliteitsgericht onderwijs. Van de studenten wordt vanaf de eerste studiedag verwacht dat zij een actieve rol nemen in de vormgeving van hun eigen leerproces. Het verwerven van competenties is een ontwikkelingsproces waarbij nieuwe ervaringen bewust worden gerelateerd aan eerder opgedane ervaringen, zodat er bewuste keuzes worden gemaakt voor het verdere verloop van de studie. Op deze manier construeert een student de eigen kennis: bij dit proces wordt actief geleerd, wat mogelijk gemaakt wordt door een krachtige leeromgeving.

Het didactische model sluit hierop aan doordat de volgende uitgangspunten centraal staan:

 • Binnen de didactiek staat ‘actief zelfstandig leren centraal. Het geven van feedback door stagebegeleiders, docenten en medestudenten speelt hierbij een cruciale rol.
 • Een deeltijdopleiding betekent leren en werken tegelijk. Er wordt geleerd op de hogeschool, op de eigen werkplek én op de stageplek. Door het werken met opdrachten die therapeuten uit hun eigen praktijk meenemen, ontstaat er een authentieke leercontext en een inspirerende leeromgeving.
 • Toenemende zelfstandigheid in het leerproces van de student. Tijdens de groepscoaching wordt de student op diverse aspecten van de studie begeleid in diens ontwikkeling. Reden om in het begin meer sturing te geven is het feit dat de student in aanraking komt met veelal nieuwe kennisgebieden zoals wetenschap en de vaardigheden waarbij intensieve docentbegeleiding in het begin gepast is.

Het onderwijs wordt aangeboden in modules. Leerstof, opdrachten en toetsing zijn binnen de modules helder beschreven. De praktijkopdrachten vormen een vertaling van het competentieprofiel naar concrete activiteiten, die kenmerkend zijn voor het karakter van het beroep. Door het uitvoeren van deze professionele activiteiten ontwikkelt de student zich tot manueel therapeut op masterniveau. Studenten en docenten werken samen aan opdrachten en worden uitgedaagd om hun expertise te delen. Zo vormt deze learning community een educatieve en sociale omgeving die de binding tussen studenten en docenten bevordert en de uitwisseling van kennis en vaardigheden stimuleert.

Portfolio en toetsing

Portfolio van behaalde competenties
Studenten behalen hun competenties op basis van leeractiviteiten die zij uitvoeren en verzamelen welke leidt tot de opbouw van hun digitale portfolio. Iedere student heeft een van de docenten als eigen coach. Deze coach houdt de studieresultaten in de gaten en monitort de geüploade opdrachten in het portfolio. Deze zijn onderdeel van het Persoonlijk Ontwikkel- en ActiviteitenPlan (POP/PAP). De voortgang hiervan wordt besproken tijdens de groepscoaching.

Uitgangspunten bij de coaching:

 • De student heeft een zelfstandige rol in het sturen van zijn leerproces en is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces
 • De student schrijft ieder jaar een (aangevulde) POP
 • De coach beoordeelt uiteindelijk de voortgang en de kwaliteit van het portfolio van de student a.d.h.v. vastgestelde criteria

Toetsing
Er wordt op verschillende wijzen getoetst op kennis en vaardigheden.

Wanneer ben je geslaagd?
1. Alle moduletoetsen en module opdrachten zijn met een voldoende afgerond
2. Alle praktijkopdrachten zijn afgerond
3. Masterthese positief afgerond, beschreven en gepresenteerd

Docenten

Breederode Hogeschool heeft hoog gekwalificeerde docenten welke minimaal een Master Degree hebben en waarvan een groot aantal is gepromoveerd. Vaardigheidsdocenten zijn geselecteerd op hun excellente vaardigheidsniveau en verzorgen en begeleiden het vaardigheidsonderwijs. Iedere docent excelleert in zijn vakgebied, heeft een gedegen klinische ervaring en is werkzaam als manueel therapeut of medisch specialist of hoogleraar. Coaches zijn tevens docenten en zijn werkzaam in de praktijk. De relatie met de dagelijkse beroepspraktijk is de rode draad door het gehele curriculum.

Doelgroep, toelatingseisen en intakegesprek

De opleiding is bedoeld voor reeds afgestudeerde manueel therapeuten die nog geen Master of Science titel behaald hebben. Het hebben van een MSc titel is vereist om in aanmerking te komen voor herregistratie in het deelregister Manuele therapie per 2025.  

Conform landelijke afspraken, worden voor de opleiding de volgende toelatingseisen gesteld:
- student heeft een door de Nederlandse overheid erkend bachelordiploma Fysiotherapie;
- student heeft een erkend diploma als Manueel Therapeut en staat geregistreerd in het CKR of het Kwaliteitsregister Keurmerk Fysiotherapie;
- student is werkzaam in een fysiotherapiepraktijk, minimaal 8 uur in de week werkzaam als manueel therapeut;
- student beschikt over beheersing van de Nederlandse en Engelse taal om vakliteratuur te kunnen lezen.

Intakegesprek
Met alle studenten wordt een intakegesprek gevoerd. Bij dit gesprek maakt de student, voor de start van de opleiding, kennis met een docent en de plek waar de opleiding gegeven wordt.

Na afronding van de opleiding

Na afronding van deze opleiding ontvangt je het diploma:

Master Manueel Therapeut - Master of  Science (MSc.).
Hiermee is registratie mogelijk in het Kwaliteitsregister Manuele Therapie van het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF.

Na het succesvol voltooien van de 9 daagse kopstudie Extended Scope/Anderhalvelijnszorg ( niet in de prijs inbegrepen) ontvang je een certificaat en kun je lid worden van de Nederlandse Vereniging van Extended Scope Specialisten.

Betaling en Fiscus

Betaling:
Deze opleiding kost normaal  € 9500,-
In overleg met de NVMT bieden wij deze opleiding eenmalig - voor start maart 2019 - aan voor € 6500,- (gespreide betaling mogelijk in overleg)

Particulier:
Voor particulieren geldt voor de kosten van een training of opleiding een fiscaal maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-.

Zakelijk:
Bedrijven kunnen de kosten van een training of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren.

Rooster Rotterdam - Start woensdag 6 maart 2019

Rooster volgt.Praktisch


Data en omvang

Rotterdam start 6 maart 2019
Omvang van 1 jaar en 9 maanden (47 EC), lesdagen om de week op woensdagmiddag en woensdagavond

Tijd

13.30 – 17.00 uur en 18.00 21.30 uur. 

Leslocatie

Wijnhaven 42 te Rotterdam

Studiebelasting

 • één onderwijsdag per 2 weken (woensdagmiddag en -avond) op de hogeschool;
 • zelfstudie (10 uur per week).

De totale belasting van de MMT verkort komt hiermee op +/- 19 uur per week.
De opleiding omvat in totaal 47 studiepunten (EC), ongeveer 30 EC per jaar.

Beoordeling

NVAO geaccrediteerd

Docent

Specialisten uit het werkveld.
Zie tabblad "Docenten".

Deelnemers

Deze opleiding start vanaf 20 deelnemers

Investering

Deze opleiding kost normaal  € 9500,-
In overleg met de NVMT bieden wij deze opleiding eenmalig - voor start maart 2019 - aan voor € 6500,- (gespreide betaling mogelijk in overleg)
Vragen?

Voor eventuele vragen over deze opleiding kunt u contact opnemen met de programmaleider(s)

Erik Hazewindus
Erik Hazewindus
ehazewindus@breederode.nl
+31(0)10 - 304 23 40

Breederode Hogeschool

Wijnhaven 42
3011 WS
Rotterdam

T: 010 - 3042340
E: info@breederode.nl
Net als andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze site voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met onze disclaimer en privacyverklaring.
Melding sluiten