Master Manuele Therapie met inleiding Extended Scope

De MMT met inleiding Extended Scope is een unieke, 3-jarige beroepsgerichte en innovatieve master gebaseerd op BCP 2014 en het CanMeds model

Deze opleiding:
 • NVAO geaccrediteerd

Deel deze pagina

Tip een bekende of vertel de wereld over deze opleiding:Interview met Prof. Dr. Wilco Peul, Dr. Jan Jaap Visser, Dr. Duncan Meuffels en verschillende alumni

De Master Manuele Therapie van Breederode Hogeschool is een driejarige beroepsgerichte masteropleiding (90 EC), die fysiotherapeuten in staat stelt om hun (bachelor) competenties zowel te verdiepen als te verbreden op masterniveau. Bijzonder is dat de opleiding een inleiding geeft in de competenties van "Extended-Scope" (ES). Na het behalen van je diploma  Master of Science (MSc.) is registratie mogelijk in het Kwaliteitsregister Manuele Therapie van het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF. Met het daarna in 9 dagen behaalde ES-certificaat kun je lid worden van de Nederlandse Vereniging Extended Scope Specialisten.

Breederode Hogeschool ontwikkelt in samenwerking met LUMC 3D onderwijs voor de HoloLens. Doelstelling is om nieuwe applicaties te ontwikkelen die ons onderwijs verder vernieuwen en ondersteunen op het muskulotskeletale domein. U krijgt een indruk van de HoloLens in het onderstaande filmpje.


Deze unieke en innovatieve opleiding onderscheidt zich op een aantal aspecten:

 1. Het meest actuele Beroepscompetentieprofiel Manueel Therapeut (NVMT, 2014);
 2. Een inleiding in de ‘Extended-Scope’ competenties;
 3. Alle competenties zijn geordend volgens de 7 beroepsrollen/ gebieden van het CanMEDS-model;
 4. Internationaal gericht;
 5. Alle docenten minimaal master degree of gepromoveerd;
 6. Kopstudie ES/ Anderhalvelijnszorg (9 dagen/  niet in de prijs inbegrepen), geeft toegang tot lidmaatschap Nederlandse Vereniging Extended Scope Specialisten;
 7. Duur: 3 jaar/ 22 contact dagen per jaar/ op woensdagmiddag en woensdagavond.

  Deze opleiding is NVAO geaccrediteerd.

Opleiding


Beroepscompetentieprofiel Manueel Therapeut en het CanMeds model

De opleiding MMT is competentiegericht en is mede vormgegeven aan de hand van het beroepscompentieprofiel van de Manueel Therapeut uit 2014 . Alle competenties zijn geordend volgens de 7 beroepsrollen/gebieden van het CanMEDS-model, een model dat inmiddels niet alleen door de medische beroepsgroep wordt gehanteerd, maar ook door alle fysiotherapie-specialisaties en veel andere (para)medische disciplines. Hierdoor is de afbakening tussen deze disciplines beter te herkennen.

 

Master Manueel Therapie en inleiding Extended Scope

In het programma richt men zich niet alleen op de door de NVMT ontwikkelde landelijke beroepscompetenties van 2014, maar wordt ook een inleiding gegeven in aanvullende medische verdieping. Dit medische domein omvat zogenaamde ‘Extended-Scope’ competenties. Deze richten zich op een verbreding van diagnostische medische kennis en kunde, zoals het interpreteren van radiologische beeldvorming van het musculoskeletale systeem. Zo kan je, indien je dit wenst, na de opleiding naadloos doorstromen naar de 9-daagse mastercourse: Extended Scope/Anderhalvelijnszorg. Let wel: na het afronden van de MMT gelden geen vrijstellingen voor de 9-daagse mastercourse. Indien na de MMT opleiding de mastercourse Extended Scope/Anderhalvelijnszorg succesvol is afgerond kan de MMT-ES zich aanmelden bij de Nederlandse Vereniging Extended Scope Specialisten.

 

Internationalisering

Een studiereis passend bij het onderzoek of bij de persoonlijke leerdoelen van de student; zoals een medisch/orthopedisch congres, relevant voor de MMT, is een belangrijk onderdeel van het curriculum. Door kennis te nemen van professionele en wetenschappelijke ontwikkelingen binnen een internationale context krijgt de student oog voor het niveau van de ontwikkelde kwaliteiten van zichzelf, zijn professie en opleiding. Hierdoor krijgt de student de gelegenheid om de eigen professie te toetsen aan een internationaal kader.

Programma: leerlijnen en thematiek per studiejaar

De samenhang van het programma is gebaseerd op vier leerlijnen en op inhoudelijke thema’s. Samen geven deze het onderwijs richting en focus en staat het aanleren van alle competenties uit het competentieprofiel centraal. De leerlijnen lopen parallel aan elkaar en ondersteunen elkaar bij de competentieontwikkeling van de student. Het curriculum kent een logische en evenwichtige opbouw over de drie studiejaren met een samenhangend curriculum.

De leerlijnen zijn als volgt benoemd:

 1. Klinische leerlijn                             
 2. Praktijk leerlijn
 3. Wetenschappelijke leerlijn
 4. Professionele leerlijn    

Daarnaast is er per studiejaar sprake van een overkoepelende thematiek:

Studiejaar 1   ‘Complexe musculoskeletale gezondheidsproblemen van het onderste kwadrant’
Studiejaar 2   ‘Meervoudig complexe gezondheidsproblemen van het bovenste kwadrant’
Studiejaar 3   ‘Niches in de musculoskeletale hulpverlenin

 • In de klinische leerlijn staat de dagelijkse beroepspraktijk van een masteropgeleide manueel therapeut centraal. Deze praktijk wordt gekarakteriseerd door het contact met mensen met – complexe – gezondheidsproblemen die belemmeringen ervaren bij het bewegend functioneren. Masteropgeleide fysiotherapeuten bieden hierbij verantwoorde en effectieve hulp bij deze problemen. De opleiding hanteert in deze leerlijn de Body Of Knowledge (BOK) die is opgesteld door de NVMT. Het medische domein omvat ook een inleiding in de ‘Extended-Scope’competenties Deze richten zich op een verbreding van diagnostische medische kennis en kunde, zoals het interpreteren van radiologische beeldvorming van het musculoskeletale systeem. In deze leerlijn ontwikkelen de studenten ook complexe sensomotorische manueel therapeutische vaardigheden. Manueeltherapeuten dienen te beschikken over uitstekende praktische (zowel diagnostische als therapeutische) vaardigheden die complex van aard zijn. Deze vaardigheden worden uitgebreid geoefend.
 • In de praktijk leerlijn staat het zelfsturend leren, studieloopbaan coaching (SLC) en stage centraal. De student stelt voor zichzelf doelen voor de korte en lange termijn en zal op die manier zelf de regie over zijn of haar studieloopbaan houden. Er wordt van de student een steeds grotere mate van zelfstandigheid verwacht. Aan het einde van de opleiding heeft de student een portfolio opgebouwd waarmee aangetoond wordt dat aan alle competenties van het beroepsprofiel wordt voldaan. Mede dankzij de reflectie hierop moeten de studenten de vaardigheden op geautomatiseerde wijze adequaat kunnen toepassen in klinische situaties.

Ten behoeve van het ontwikkelen van de praktijk vaardigheden dient de student ook stage te lopen.
Stage dient plaats te vinden bij een ervaren master manueeltherapeut (eventueel met Extended Scope vaardigheden).

Stagebegeleiders krijgen een geaccrediteerde teach the teacher training aangeboden. 
 • In de wetenschappelijke leerlijn ontwikkelen de studenten competenties die hen in staat stellen de bevindingen uit relevant wetenschappelijk onderzoek op waarde te schatten, maar ook op beperkingen voor de praktijk te toetsen. Ze moeten deze bevindingen kunnen integreren met eigen ervaringen en de waarden en wensen van patiënten om aldus te komen tot een optimale evidence based zorg. Daarnaast ontwikkelt de student de juiste wetenschappelijke competenties om te kunnen participeren in het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Om dit te bereiken zijn het kritisch beoordelen van wetenschappelijke bevindingen en het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding in het hele curriculum geïntegreerd om het uiteindelijke masterniveau te behalen. Op deze wijze beschikken masteropgeleide fysiotherapeuten over de essentiële bouwstenen om kritisch op hun praktijk te reflecteren, innovaties te bedenken en implementatietrajecten te kunnen beoordelen.
 • In de professionele  leerlijn worden de studenten gestimuleerd tot het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling. Naast het inhoudelijke onderwijs (professionalisering, adviseurschap, kwaliteitszorg en projectmanagement) gebeurt dit ook tijdens de coaching onder leiding van de docent/coach. Hierdoor leren studenten na te denken over kansen en mogelijkheden om zichzelf als manueel therapeut te profileren en met hun eigen specifieke meerwaarde verbeteringen in de huidige zorg voor mensen met bewegings- gerelateerde gezondheidsproblemen tot stand te brengen. Ook de positie van de manueel therapeut komt uitgebreid aan de orde: hoe ga je om met je eigen functioneren en dat van anderen, maar ook hoe bouw en onderhoud je je netwerken en hoe kun je de kwaliteit op de werkvloer borgen?

Onderwijsvisie, didactisch model en modulair onderwijs

De vormgeving van het programma draagt bij aan de realisatie van de beoogde leerresultaten. Breederode Hogeschool streeft voor al haar opleidingen naar kleinschalig, laagdrempelig, actueel en kwaliteitsgericht onderwijs. Van de studenten wordt vanaf de eerste studiedag verwacht dat zij een actieve rol nemen in de vormgeving van hun eigen leerproces. Het verwerven van competenties is een ontwikkelingsproces waarbij nieuwe ervaringen bewust worden gerelateerd aan eerder opgedane ervaringen, zodat er bewuste keuzes worden gemaakt voor het verdere verloop van de studie. Op deze manier construeert een student de eigen kennis: bij dit proces wordt actief geleerd, wat mogelijk gemaakt wordt door een krachtige leeromgeving.

Het didactische model sluit hierop aan doordat de volgende uitgangspunten centraal staan:

 • Binnen de didactiek staat ‘actief zelfstandig leren’centraal. Het geven van feedback door stagebegeleiders, docenten en medestudenten speelt hierbij een cruciale rol.
 • Een deeltijd opleiding betekent leren en werken tegelijk. Er wordt geleerd op de hogeschool, op de eigen werkplek én op de stageplek. Door het werken met opdrachten die therapeuten uit hun eigen praktijk meenemen, ontstaat er een authentieke leercontext en een inspirerende leeromgeving.
 • Toenemende zelfstandigheid in het leerproces van de student. Tijdens de groepscoaching wordt de student op diverse aspecten van de studie begeleid in diens ontwikkeling. Reden om in het begin meer sturing te geven is omdat de student in aanraking komt met veelal nieuwe kennisgebieden zoals wetenschap en de vaardigheden waarbij intensieve docentbegeleiding in het begin gepast is.

Het onderwijs wordt aangeboden in modules. Leerstof, opdrachten en toetsing zijn binnen de modules helder beschreven. De praktijkopdrachten vormen een vertaling van het competentieprofiel naar concrete activiteiten, die kenmerkend zijn voor het karakter van het beroep. Door het uitvoeren van deze professionele activiteiten ontwikkelt de student zich tot manueel therapeut op masterniveau. Studenten en docenten werken samen aan opdrachten en worden uitgedaagd om hun expertise te delen. Zo vormt deze learning community een educatieve en sociale omgeving die de binding tussen studenten en docenten bevordert en de uitwisseling van kennis en vaardigheden stimuleert.

 

Portfolio en toetsing

Portfolio van behaalde competenties
Studenten behalen hun competenties op basis van leeractiviteiten die zij uitvoeren en verzamelen welke leidt tot de opbouw van hun digitale portfolio. Iedere student heeft een van de docenten als eigen coach. Deze coach houdt de studieresultaten in de gaten en monitort de geüploade opdrachten in het portfolio. Deze zijn onderdeel van het Persoonlijk Ontwikkel- en ActiviteitenPlan (POP/PAP). De voortgang hiervan wordt besproken tijdens de groepscoaching. De groep studenten komt met hun coach, in het eerste half jaar 3 keer bijeen en daarna 1 keer per half jaar

Uitgangspunten bij de coaching:

 • De student heeft een zelfstandige rol in het sturen van zijn leerproces en is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces;
 • De student schrijft ieder jaar een (aangevulde) POP;
 • De coach beoordeelt uiteindelijk de voortgang en de kwaliteit van het portfolio van de student a.d.h.v. vastgestelde criteria.

Toetsing
Er wordt op verschillende wijzen getoetst op kennis en vaardigheden.

Wanneer ben je geslaagd?

1. Alle moduletoetsen en module opdrachten zijn met een voldoende afgerond
2. Alle stages zijn met voldaan afgesloten
3. Alle praktijkopdrachten zijn afgerond
4. Masterthese positief afgerond, beschreven en gepresenteerd

Docenten

Breederode Hogeschool heeft hoog gekwalificeerde docenten welke minimaal een Master Degree hebben en waarvan een groot aantal is gepromoveerd. Vaardigheidsdocenten zijn geselecteerd op hun excellente vaardigheidsniveau en verzorgen en begeleiden het vaardigheidsonderwijs. Iedere docent excelleert in zijn vakgebied, heeft een gedegen klinische ervaring en is werkzaam als manueel therapeut of medisch specialist of hoogleraar. Coaches zijn tevens docenten en zijn werkzaam in de praktijk. De relatie met de dagelijkse beroepspraktijk is de rode draad door het gehele curriculum.

 

 

Toelatingseisen en Intakegesprek

Conform landelijke afspraken, worden de volgende eisen aan de toelating gesteld van studenten tot de opleiding.

 • met een door de Nederlandse overheid erkend bachelor diploma fysiotherapie;
 • werkzaam in een fysiotherapiepraktijk, minimaal 8 uur in de week;
 • beheersing van de Nederlandse en Engelse taal om vakliteratuur te kunnen lezen.

Intakegesprek

Met alle studenten wordt een intakegesprek gevoerd. Bij dit gesprek maakt de student, voor de start van de opleiding, kennis met een  docent en de plek waar de opleiding gegeven wordt.

 

Na afronding van de opleiding

Na afronding van deze opleiding ontvangt je het diploma:

Master Manueel Therapeut - Master of  Science (MSc.).
Hiermee is registratie mogelijk in het Kwaliteitsregister Manuele Therapie van het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF.

Na het succesvol voltooien van de 9 daagse kopstudie Extended Scope/Anderhalvelijnszorg ( niet in de prijs inbegrepen) ontvang je een certificaat en kun je lid worden van de Nederlandse Vereniging van Extended Scope Specialisten.

Foreign students in the Netherlands

Funding your study
At some point, most students in the Netherlands encounter the Dienst Uitvoering Onderwijs, commonly known as DUO. This organisation is mostly known for providing students with student finance and the student travel product. Depending on residency status, course registration and age, international students can also get funding from DUO. You can find all information about the requirements and the amounts on DUO’s website for international students: https://duo.nl/particulier/international-student/

 

Betaling en fiscus

€ 13.950,- (of 10 kwartalen van € 1395,-)

Particulier:
Voor particulieren geldt voor de kosten van een training of opleiding een fiscaal maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-.

Heb je een WW-uitkering en ben je 50 jaar of ouder, dan kom je wellicht in aanmerking voor een scholingsvoucher (max. € 1000,-) van het UWV.

Zakelijk:
Bedrijven kunnen de kosten van een training of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren.

 
Praktisch


Data en omvang

Rotterdam 4 september 2019
Omvang 3 jaar, lesdagen om de week op woensdagmiddag en woensdagavond 

Tijd

13.30 – 17.00 uur en 18.00 21.30 uur. 

Leslocatie

Wijnhaven 42 te Rotterdam

Studiebelasting

 • 50 uur stage lopen op jaarbasis;
 • één onderwijsdag per 2 weken (woensdag middag en avond) op de hogeschool;
 • zelfstudie (10 uur per week).

De totale belasting komt hiermee op ± 19 uur per week.
De opleiding omvat in totaal 90 studiepunten (ECTS), 30 ECTS per jaar.

Beoordeling

NVAO geaccrediteerd

Docent

Specialisten uit het werkveld.
Zie tabblad "Docenten".

Investering

€ 13.950,- Vragen?

Voor eventuele vragen over deze opleiding kunt u contact opnemen met de programmaleider(s)

Erik Hazewindus
Erik Hazewindus
ehazewindus@breederode.nl
+31(0)10 - 304 23 40

Breederode Hogeschool

Wijnhaven 42
3011 WS
Rotterdam

T: 010 - 3042340
E: info@breederode.nl
Net als andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze site voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met onze disclaimer en privacyverklaring.
Melding sluiten