Master Kinderfysiotherapie - Deeltijd

Master KinderfysiotherapieDeeltijd

Tijdens de opleiding leer je all-round, praktisch en evidence based kinderen onderzoeken en behandelen. Je staat midden in het werkveld van de kinderfysiotherapiepraktijk.

 • Onderwijs door uitsluitend kinderspecialisten
 • Te volgen in Rotterdam.
Geef je nu op voor één van de (online) informatiebijeenkomsten!

Rustig nalezen?

Download de folder  
 • In het kort

  • Introductie

   TIP! Bezoek het Symposium voor kinderfysiotherapeuten op 1 november in De Doelen, Rotterdam. Met sprekers als Thijs Beerthuizen en Eric Saedt. Geaccrediteerd door Kwaliteitshuis Fysiotherapie. 

   Als kinderfysiotherapeut ben je een creatieve expert in het motorisch functioneren van kinderen. Je onderzoekt, behandelt en begeleid kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en zorgt dat kinderen en jongeren met plezier deel kunnen nemen aan alle (bewegings)activiteiten die zij willen. Je gebruikt de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen om je handelen vorm te geven. Als kinderfysiotherapeut werk je nauw samen met de ouders/verzorgers van de kinderen en jongeren, en met verwijzers, leerkrachten en collega-paramedici. Door jouw actuele kennis en inzichten over aandoeningen bij kinderen en jongeren ben je uitstekend in staat om op de juiste wijze hulpvraaggericht te onderzoeken en de behandelingen te richten op activiteiten en participatie. 
  • Waarom kiezen voor deze opleiding

   • De MKF volgt de ontwikkeling van het kind bij modules: het kind staat centraal!
   • De lessen worden gegeven door praktiserende kinderfysiotherapeuten of vakgenoten uit het werkveld (kinderorthopeden, kinderreumatoloog, kinderneuroloog)
   • Er is een sterke koppeling tussen theorie en praktijk (workshops op locatie, stage, casuïstiek)
   • Het leren door, van en met elkaar speelt een belangrijke rol
   • Breederode hogeschool staat voor kleinschalig onderwijs en een persoonlijke benadering
 • Opleiding

  • Wat kun je verwachten van de opleiding?

   Tijdens de Master Kinderfysiotherapie leer je kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar evidence based onderzoeken en behandelen rondom het bewegend functioneren. Je verwerft actuele kennis over de ontwikkeling van kinderen en jongeren en leert specifieke aandoeningen per leeftijdscategorie herkennen, onderzoeken en behandelen. Tijdens de opleiding leer je het werkveld van de kinderfysiotherapeut uitstekend kennen en ontwikkel je de juiste competenties om met de kinderen en jongeren, hun ouders/verzorgers en alle andere betrokkenen te communiceren. Kinderfysiotherapie is een vak in ontwikkeling, je leert tijdens de opleiding wetenschappelijke artikelen lezen, op waarde te schatten, de link met de praktijk te leggen en zelf relevant onderzoek doen. Je legt de basis voor een traject van life-long-learning!

   Competentieprofiel
   De Master Kinderfysiotherapie is competentiegericht en voldoet volledig aan het meest recente Beroepsprofiel Kinderfysiotherapeut. Alle competenties zijn geordend volgens de zeven competentiegebieden van het CanMEDS-model: Kinderfysiotherapeutisch handelen, Communiceren, Samenwerken, Kennis delen en wetenschap beoefenen, Maatschappelijk handelen, Organiseren en Professioneel handelen. Dit beroepsprofiel kun je terugvinden via Beroepsprofiel Kinderfysiotherapeut

   Programma inhoud
   De samenhang van het programma is gebaseerd op drie ontwikkelingsgebieden en op inhoudelijke thema’s. Samen geven deze het onderwijs richting en focus en het aanleren van alle competenties uit het beroepsprofiel staat centraal. De ontwikkelingsgebieden lopen parallel aan elkaar en ondersteunen elkaar bij de competentieontwikkeling van de student. Het curriculum kent een logische en evenwichtige opbouw over de drie studiejaren.

   De ontwikkelingsgebieden zijn als volgt benoemd: 

   1. Beroepsinhoudelijke ontwikkeling
   2. Professioneel persoonlijke ontwikkeling
   3. Wetenschappelijke ontwikkeling

   In de beroepsinhoudelijke ontwikkelingslijn staat de dagelijkse beroepspraktijk van een kinderfysiotherapeut centraal. Deze praktijk wordt gekarakteriseerd door het contact met kinderen en jongeren die belemmeringen ervaren bij het bewegend functioneren. Masteropgeleide kinderfysiotherapeuten bieden hierbij verantwoorde en effectieve hulp bij deze problemen. De opleiding hanteert in deze leerlijn de Body Of Knowledge en Skills (BOKS) die is opgesteld door de NVFK. De bijbehorende vaardigheden worden uitgebreid geoefend. Ten behoeve van het ontwikkelen van de praktijkvaardigheden loop je stage. Stage vindt plaats bij een ervaren master kinderfysiotherapeut.

   Bij de professioneel persoonlijke ontwikkeling staat het zelfsturend leren centraal. Je wordt gestimuleerd tot het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen professionele ontwikkeling. Je stelt voor jezelf doelen voor de korte en lange termijn waardoor je op die manier de regie over je studieloopbaan kunt houden. Er wordt van jou gedurende de studie een steeds grotere mate van zelfstandigheid verwacht. Naast het inhoudelijke onderwijs (professionalisering, adviseurschap, kwaliteitszorg en projectmanagement) vinden er intervisiebijeenkomsten en gesprekken met de studieloopbaancoach (SLC) plaats. Je leert na te denken over kansen en mogelijkheden om jezelf als kinderfysiotherapeut te profileren en met je eigen specifieke meerwaarde verbeteringen in de huidige zorg voor kinderen en jongeren met bewegingsgerelateerde gezondheidsproblemen tot stand te brengen.

   De wetenschappelijke ontwikkeling bestaat uit het ontwikkelen van competenties die je in staat stellen de bevindingen uit relevant wetenschappelijk onderzoek op waarde te schatten. Je leert deze bevindingen te integreren met eigen ervaringen samen met de waarden en wensen van patiënten om zo te komen tot optimale evidence based zorg. Daarnaast ontwikkel je de juiste wetenschappelijke competenties om te kunnen participeren in het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Om dit te bereiken zijn het kritisch beoordelen van wetenschappelijke bevindingen en het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding in het hele curriculum geïntegreerd om het uiteindelijke masterniveau te behalen. Op deze wijze beschik je als masteropgeleide kinderfysiotherapeut over de essentiële bouwstenen om kritisch op de praktijk te kunnen reflecteren, innovaties te kunnen bedenken en implementatietrajecten te kunnen beoordelen.

  • Modules

   De opleiding is per studiejaar opgedeeld in modules. In totaal bestaat de opleiding uit 9 modules:

   Module 1 (jaar 1)

   Normale ontwikkeling en motorisch leren (motorisch, sociaal-emotioneel, spraak-taal, groei)

   Onderwerpen:

   1. Motometrie
   2. Motoscopie
   3. Motorisch leren
   4. Rode vlaggen
   5. Feedback geven
   6. Communicatie met kind/ouders
   7. Kinderfysiotherapie binnen de gezondheidszorg
   8. Reflecteren
   9. Didactisch handelen
   10. Wetenschappelijke ontwikkeling (WO): kritisch lezen
   11. Professioneel persoonlijke ontwikkeling (PO): zelfstandig handelen, samenwerken en feedback geven en ontvangen

   Module 2 (jaar 1)
   0 jaar – loslopen

   Onderwerpen:

   1. Normale ontwikkeling
   2. Motorisch leren
   3. Communicatie
   4. Specifieke leeftijdgebonden aandoeningen
   5. Kinderfysiotherapeutisch onderzoek en behandelen van specifieke leeftijdsgebonden aandoeningen
   6. Klinisch redeneren
   7. WO: kritisch lezen
   8. PO: SWOT analyse praktijk

   Module 3 (jaar 1)
   2 – 4 jaar

   Onderwerpen:

   1. Normale ontwikkeling
   2. Motorisch leren
   3. Communicatie
   4. Specifieke leeftijdgebonden aandoeningen
   5. Kinderfysiotherapeutisch onderzoek en behandelen van specifieke leeftijdsgebonden aandoeningen
   6. Klinisch redeneren
   7. WO: onderzoeksvaardigheden 1; data verzamelen en analyseren, onderzoeksvoorstel schrijven
   8. PO: persoonlijke visie op positie en rol kinderfysiotherapie

   Module 4 (jaar 2)
   Basisschoolleeftijd 4 – 6 jaar

   Onderwerpen:

   1. Normale ontwikkeling
   2. Motorisch leren
   3. Communicatie
   4. Specifieke leeftijdgebonden aandoeningen
   5. Kinderfysiotherapeutisch onderzoek en behandelen van specifieke leeftijdsgebonden aandoeningen
   6. Klinisch redeneren
   7. WO: onderzoeksvaardigheden 2; onderzoek in de eigen praktijk
   8. PO: gespreksvoering

   Module 5 (jaar 2)
   Basisschoolleeftijd 7 – 11 jaar

   Onderwerpen:

   1. Normale ontwikkeling
   2. Motorisch leren
   3. Communicatie
   4. Specifieke leeftijdgebonden aandoeningen
   5. Kinderfysiotherapeutisch onderzoek en behandelen van specifieke leeftijdsgebonden aandoeningen
   6. Klinisch redeneren
   7. WO: kritisch handelen: Case Report schrijven
   8. PO: innovatief product ontwikkelen

   Module 6 (jaar 2)
   Voortgezet onderwijs leeftijd 12 – 18 jaar

   Onderwerpen:

   1. Normale ontwikkeling
   2. Motorisch leren
   3. Communicatie
   4. Specifieke leeftijdgebonden aandoeningen
   5. Kinderfysiotherapeutisch onderzoek en behandelen van specifieke leeftijdsgebonden aandoeningen
   6. Klinisch redeneren
   7. WO: onderzoeksvaardigheden 3; onderzoeksvoorstel masterthesis schrijven
   8. PO: gesprekstechnieken

   Module 8 - verdiepingsmodule 1 (jaar 3)
   In deze module wordt een onderwerp naar keuze wordt gevolgd, waardoor er inhoudelijk op kennis en vaardigheden een verdieping ontstaat, die uitstijgt boven het niveau van de reguliere modules.

   • Keuze-onderwerpen:
   1. Psychosomatische aandoeningen
   2. Sport en kinderen
   3. Zuigelingen
   4. Revalidatie
   5. Ziekenhuis
   • WO: onderzoeksvaardigheden 4; masterthesis onderzoek uitvoeren
   • PO: life long learning

   Module 9 - verdiepingsmodule 2 (jaar 3)
   In deze module wordt een onderwerp naar keuze wordt gevolgd, waardoor er inhoudelijk op kennis en vaardigheden een verdieping ontstaat, die uitstijgt boven het niveau van de reguliere modules.

   • Keuze-onderwerpen:
   1. Psychosomatische aandoeningen
   2. Sport en kinderen
   3. Zuigelingen
   4. Revalidatie
   5. Ziekenhuis
   • WO: onderzoeksvaardigheden 4; masterthesis schrijven
   • PO: life long learning
  • Onderwijsvisie, didactisch model en modulair onderwijs

   De vormgeving van het programma draagt bij aan de realisatie van de beoogde leerresultaten. Breederode Hogeschool streeft voor al haar opleidingen naar kleinschalig, laagdrempelig, actueel en kwaliteitsgericht onderwijs. Van studenten wordt vanaf de eerste bijeenkomst verwacht dat zij een actieve rol nemen in de vormgeving van hun eigen leerproces. Het verwerven van competenties is een ontwikkelingsproces waarbij nieuwe ervaringen bewust worden gerelateerd aan eerder opgedane ervaringen, zodat er bewuste keuzes worden gemaakt voor het verdere verloop van de studie. Op deze manier construeert de student eigen kennis: bij dit proces wordt actief geleerd, wat mogelijk gemaakt wordt door een krachtige leeromgeving. Het didactische model sluit hierop aan doordat de volgende uitgangspunten centraal staan:

   1. Binnen de didactiek staat ‘actief zelfstandig leren’ centraal. Het geven en ontvangen van feedback in samenwerking met stagebegeleiders, docenten en medestudenten speelt hierbij een cruciale rol.
   2. Een deeltijdopleiding betekent leren en werken tegelijk. Er wordt geleerd op de hogeschool, op de eigen werkplek én op de stageplek. Door het werken met opdrachten die therapeuten uit hun eigen praktijk meenemen, ontstaat er een authentieke leercontext en een inspirerende leeromgeving.
   3. Toenemende zelfstandigheid in het leerproces van de student. Tijdens de SLC wordt de student op diverse aspecten van de studie begeleid in diens ontwikkeling. Reden om in het begin meer sturing te geven is omdat de student in aanraking komt met veelal nieuwe kennisgebieden zoals wetenschap en de vaardigheden waarbij intensieve docentbegeleiding in het begin gepast is.
   4. Het onderwijs wordt aangeboden in modules. Leerstof, opdrachten en toetsing zijn binnen de modules helder beschreven. De praktijkopdrachten vormen een vertaling van het competentieprofiel naar concrete activiteiten, die kenmerkend zijn voor het karakter van het beroep. Door het uitvoeren van deze professionele activiteiten ontwikkelt de student zich tot kinderfysiotherapeut op masterniveau. Studenten en docenten werken samen aan opdrachten en worden uitgedaagd om hun expertise te delen. Zo vormt deze learning community een educatieve en sociale omgeving die de binding tussen studenten en docenten bevordert en de uitwisseling van kennis en vaardigheden stimuleert.
  • Onderzoeksagenda Wetenschappelijke leerlijn

   Studenten die de Master Kinderfysiotherapie volgen bij Breederode Hogeschool doen tijdens hun opleiding wetenschappelijk onderzoek en schrijven een masterthesis.

   Alle onderzoeken en projecten waar Breederode Hogeschool aan meewerkt staan ten dienste van het kind en de kinderfysiotherapie. Naast onderzoeksvragen gericht op kinderfysiotherapeutische zorg, meetinstrumenten en patiëntgroepen wil Breederode Hogeschool een bijdrage leveren aan het fundament van het vak kinderfysiotherapie. Dit vak bestaat voor een groot deel uit de motorische ontwikkeling en het motorisch leren. De visie op motorische ontwikkeling en motorisch leren bepaalt in grote mate de visie op het kinderfysiotherapeutische onderzoek en de behandeling van een kind met een hulpvraag. Hierin is de Master Kinderfysiotherapie van Breederode Hogeschool onderscheidend.

   Voor de onderzoeksprojecten werken we samen met het RadboudMC (motorisch leren) en het Follow You Project van Hogeschool Amsterdam (onderzoek bij kinderen met een chronische (bindweefsel)aandoening). Daarnaast lopen er projecten als onderzoek naar de motorische ontwikkeling van kinderen met heupdysplasie in het Erasmus MC en LUMC. Nieuwe ontwikkelingen zoals e-health kunnen zomaar tot een nieuw onderzoeksproject leiden.

  • Portfolio en toetsing

   Er wordt op verschillende wijzen getoetst op kennis en vaardigheden. Toegepaste kennis wordt bijvoorbeeld getoetst d.m.v. casustoetsen. Vaardigheden worden getoetst d.m.v. het portfolio assessment. Alle toetsing staat ten dienste van het leerproces van de student.

   Iedere student heeft een eigen studieloopbaancoach (SLC). Deze coach houdt, gezamenlijk met de student, de studieresultaten in de gaten.

   Wanneer ben je geslaagd?
   Je bent geslaagd als je alle toetsen en opdrachten met een voldoende hebt afgerond.
  • Studiebelasting

   De studiebelasting bedraagt gemiddeld 15-20 uur per week (inclusief bijeenkomsten en stage).

   • Jaar 1: 25 bijeenkomsten, 21 stagedagen
   • Jaar 2: 24 bijeenkomsten, 21 stagedagen
   • Jaar 3: 17 bijeenkomsten, 14 stagedagen
  • Na afronding van de opleiding

   Deze opleiding is NVAO geaccrediteerd. Na afronding van deze opleiding ontvang je het diploma:

   • Master Kinderfysiotherapeut - Master of Science (MSc.).

   Hiermee is registratie mogelijk in het:

   • Specialistenregister Kinderfysiotherapie van de beroepsinhoudelijke vereniging (Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie)
  • Onze docenten

   Breederode Hogeschool heeft hoog gekwalificeerde docenten welke minimaal een Master Degree hebben en waarvan een groot aantal is gepromoveerd. Vaardigheidsdocenten zijn geselecteerd op hun excellente vaardigheidsniveau en het verzorgen en begeleiden het vaardigheidsonderwijs. Iedere docent excelleert in zijn vakgebied, heeft een gedegen klinische ervaring en is werkzaam als kinderfysiotherapeut, medisch specialist of hoogleraar. Coaches zijn tevens docenten en zijn werkzaam in de praktijk. De relatie met de dagelijkse beroepspraktijk is de rode draad door het gehele curriculum.

   Binnen deze opleiding wordt o.a. les gegeven door:

   • Ivonne Duiser; 1e lijns kinderfysiotherapeut Alphen aan den Rijn, Bewegingswetenschapper
   • Carina Wind; Master kinderfysiotherapeut 1e lijn, Nijmegen
   • Leontien Duyster – Toussaint; Gepromoveerd kinderfysiotherapeut ErasmusMC
   • Tabitha van den Adel; Master kinderfysiotherapeut ErasmusMC
   • Annette van der Kaa; Master kinderfysiotherapeut ErasmusMC
   • Dagmar Kempink; Kinderorthopeed ErasmusMC en LUMC
  • Dagje meelopen

   Wil je graag een dagje meelopen om een nog beter beeld te vormen van de opleiding? Vul dan ons contactformulier in.
 • Toelating

  • Wanneer kun je starten met de opleiding?

   Deze opleiding is op master-niveau.

   Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je beschikt over:

   • een bachelordiploma Fysiotherapie

   Heb je een andere vooropleiding en denk je toelaatbaar te zijn?
   Stuur dan je cv en een korte motivatie naar info@breederode.nl. We kunnen dan aan de hand van jouw werkervaring en vooropleiding bepalen of je aan de opleiding kunt deelnemen. 

   Vereiste stageplek/werkplek
   Vanaf module 2 is het verplicht, gedurende jaar 1 en 2 van de opleiding, om 21 dagen per jaar stage te lopen onder begeleiding van een geregistreerd (master) kinderfysiotherapeut. In jaar 3 loop je in totaal 14 dagen stage. Elke student heeft een eigen praktijkbegeleider in de beroepspraktijk. De praktijkbegeleider is een ervaren (master) kinderfysiotherapeut.

   De stageplek wordt door de student zelf georganiseerd middels sollicitatie of stageaanvraag. Kun je zelf geen stageplek vinden? Neem dan contact met ons op. Breederode Hogeschool wordt regelmatig benaderd met het aanbod van stageplekken en wie weet kunnen wij je helpen!

 • Praktisch

  • Data en omvang

   Rotterdam start dinsdag 5 september 2023

   Omvang 3 jaar (90 EC), gemiddeld om de week les op dinsdagochtend en -middag
  • Tijd

   09.30 - 16.30 uur 
  • Leslocatie

   Wijnhaven 36, 3011 WS, Rotterdam
  • Kosten

   € 17.500,- (incl. lesgeld, inschrijfgeld, examengelden, reprorechten, koffie/thee) of 5 halfjaarlijkse termijnen van
   € 3.500,-

   LET OP: loop je tijdens het volgen van de Master Kinderfysiotherapie in Rotterdam bij Breederode Hogeschool studievertraging op en is dit niet meer dan zes maanden? Dan brengen wij geen extra kosten in rekening. 

   Wil je meer weten over het STAP-budget? Kijk dan bij STAP-budget.
   Wil je weten van welke overige regelingen jij als student gebruik kunt maken? Kijk dan bij Subsidieregelingen studenten

  • Maatwerk en incompany

   Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool, OPPstap en Latona bieden deze scholing ook aan als incompanytraject. Vul hiervoor ons contactformulier in en wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.
  • Vragen?

   Voor eventuele vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de programmaleider via onderstaand telefoonnummer, e-mailadres of via ons contactformulier.

   Ivonne Duiser
   Ivonne Duiser
   info@breederode.nl
   010 3042340
 • Onderwijs door uitsluitend kinderspecialisten
 • Te volgen in Rotterdam.
Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject.

Cookies op deze website

Als je onze website bezoekt, worden er cookies geplaatst op je computer. We plaatsen cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties) en voor het tonen van social media content. Door op 'Alle cookies toestaan' te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Als je op 'Zelf instellen' klikt kun je zelf kiezen welke cookies je accepteert.
Meer informatie

Cookies zelf instellen

Functionele cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Statistische cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we onze website steeds blijven verbeteren. We verzamelen deze data anoniem.

We gebruiken marketingcookies om bezoekers van onze website (waaronder jij dus) relevante advertenties te kunnen tonen op andere (externe) websites. Marketingcookies delen informatie over jouw surfgedrag op onze website met advertentieplatformen zoals Google en Facebook.