Overgangsconsulent

Als overgangsconsulent organiseer je een eigen spreekuur en geef je vrouwen advies en begeleiding bij klachten gedurende de levensfase van de overgang.

Deel deze pagina

Tip een bekende of vertel de wereld over deze opleiding:

Rustig nalezen?

Laat ons je de Domeinfolder Verpleegkunde per mail toesturen met daarin alle informatie over deze opleiding.

Brochure  

Als overgangsconsulent ben je werkzaam in een zelfstandige praktijk, in een praktijk van een huisarts of gezondheidscentrum, bij een arbodienst of binnen een menopauzepoli. Je organiseert een eigen spreekuur en geeft vrouwen advies en begeleiding bij klachten gedurende de levensfase van de overgang.

Onze unieke, praktijkgerichte opleiding onderscheidt zich op een aantal aspecten:

  1. Om jouw studiesucces te verhogen en te borgen krijg je als cursist ondersteuning van een coach en stagebegeleider, ook bij het maken van je portfolio (noodzakelijk bij het competentiegericht leren);
  2. Tijdens de opleiding zijn er 3 intervisiemomenten, uitgaande van de nieuw verworven kennis en de praktijkervaring;
  3. In de opleiding zijn 6 dagdelen training opgenomen in verschillende communicatietechnieken en presentatievaardigheden;
  4. Jij ontvangt een officieel erkend diploma Overgangsconsulent;
  5. Wij werken nauw samen met de beroepsvereniging voor overgangsconsulenten (VVOC) en de Dutch Menopause Society (DMS) en met het meest actuele competentieprofiel van de overgangsconsulent voor actueel onderwijs;
  6. Onze docenten zijn specialisten uit het werkveld, zoals ervaren gynaecologen, verpleegkundig specialisten en ervaren overgangsconsulenten.

Opleiding


Omschrijving van het beroep

Binnen de praktijk van de huisartsen, arboartsen en fysiotherapeuten, melden zich regelmatig vrouwen met klachten, die uiteindelijk veroorzaakt blijken door de overgang. Vaak zijn vrouwen zich hiervan niet bewust en duurt het langere tijd (en ziekteverzuim) voordat zij de juiste voorlichting, begeleiding en behandeling hiervoor vinden. De overgangsconsulent speelt hierbij een cruciale rol.

Alle vrouwen komen in de overgang door het fysiologische proces van veroudering, maar soms is er sprake van onderliggende ziekten (gynaecologisch of oncologisch) waardoor dit proces vervroegd of verstoord in gang wordt gezet.  Ook komen sommige vrouwen al op veel jongere leeftijd in de overgang.

Sommigen klachten wijzen heel duidelijk naar de overgang (de z.g. opvliegers) maar veel klachten doen dit veel minder (bijv. vermoeidheid, spier- en gewrichtspijn, stemmingswisselingen). Wat wel steeds duidelijker wordt, is dat vrouwen hier dusdanig veel hinder van ondervinden, dat dit zelfs kan leiden tot langdurige uitval of verzuim van het werk. Immers, door daling van de vrouwelijke hormonen kan er een verhoogd risico ontstaan op andere ziekten (bijv. hart- en vaatziekten, Diabetes Mellitus of osteoporose). 

Het uitvragen en analyseren van het klachtenpatroon vraagt dan ook een specifieke deskundigheid. Daarom wordt vaak doorverwezen naar een overgangsconsulent. De overgangsconsulent is specifiek opgeleid in alle aspecten van de overgang en mogelijkheden van behandelingen hierin. Zij kijkt uitgebreid naar de problematiek en geeft behandel- en leefstijladviezen, begeleiding en voorlichting bij (vervroegde) overgang.

De opleiding tot overgangsconsulent bij Breederode Hogeschool helpt jou om op juiste wijze ondersteuning te bieden aan vrouwen met overgangsklachten. Hierdoor ontwikkel jij je tot vakbekwame zorgprofessional in een eigen praktijk, huisartsenpraktijk, arbospreekuur, menopauzepoli of als tweede praktijk bij de verloskunde.

Doel van de opleiding

Na afronding van de opleiding ontvang je een erkend diploma van Breederode Hogeschool en beschik je als overgangsconsulent over de juiste kennis en vaardigheden zoals in het competentieprofiel staat beschreven en kun je zelfstandig als vakbekwame zorgprofessional werken.

Doelgroep en vooropleiding

Vind je het leuk om naast je baan als BIG-geregistreerde Praktijkverpleegkundige of Arboverpleegkundige een spreekuur op te zetten als overgangsconsulent, dan is dat ook mogelijk. Ook voor de BIG-geregistreerde fysiotherapeut (bijv. bij een bewegingsprogramma na borstkanker bij vrouwen) of als tweede praktijk voor de BIG-geregistreerde verloskundige kan deze opleiding een waardevolle toevoeging zijn. Bij een eerder gevolgde opleiding POH, Arboverpleegkundige, Fysiotherapie of Verloskunde kunnen wij kijken naar mogelijke vrijstellingen voor modules. 

Je kunt starten aan de opleiding tot Overgangsconsulent, als je beschikt over:

- Een diploma Verpleegkunde: hbo-v, mbo-v, of in-service
- Een diploma Verloskunde of Fysiotherapie
- (Bij voorkeur) Actieve BIG-registratie (de opleiding leidt niet op tot herregistratie!)
- Minimaal 2 jaar relevante werkervaring
- Affiniteit met de patiëntencategorie

Relevante basiskennis van anatomie en fysiologie is een pré.

Inhoud en modulair programma

De opleiding is gebaseerd op de CanMeds rollen en telt 25 lesdagen (dit is exclusief toetsing, diplomering en introductie). Het curriculum bestaat uit 10 modules. Je hebt gemiddeld eens per 2 à 3 weken les, uitgezonderd de schoolvakantieweken.

De modules:

1. Hormonen en cyclus van de vrouw
Deze module gaat over de werking van hormonen in het algemeen en specifiek de werking van hormonen bij de vrouw. Er wordt verder ingezoomd op de verschuiving van hormonen in de vruchtbare periode naar de periode van de post-menopauze. Tevens wordt besproken welke gevolgen dit heeft voor de vrouw en welk klachtenpatroon dit kan geven.

2. Gezondheid van vrouwen in de overgang
Doordat hormonen veel lichaamsprocessen aansturen zou de gezondheid van de vrouw kunnen veranderen bij het verminderen van de productie van hormonen. Hierdoor kan de vrouw gezondheidsrisico’s lopen op het gebied van de botopbouw, het hart en de bloedvaten, het ontstaan van Diabetes Mellitus of vormen van kanker. 

3. Verstoorde of vervroegde overgang
Bij de meeste vrouwen verloopt de overgang volgens het normale proces, maar er kunnen ziekten zijn die de normale cyclus van de vrouw kunnen verstoren of de overgang kunnen vervroegen. Ook behandelingen of operaties (bijv. bij kanker) kunnen de overgang doen versnellen of zelfs abrupt doen ontstaan. Het is belangrijk dat de overgangsconsulent dit kan herkennen en tijdig kan verwijzen naar de arts.

4. Reguliere en complementaire behandelmethoden
Zowel een normale als abnormale overgang kunnen klachten geven. Deze klachten kunnen behandeld worden met medicatie, maar ook met complementaire behandelwijzen (voeding , yoga, acupunctuur e.a.) kunnen verlichting geven. Ook de risico’s ten aanzien van verdere gezondheidsklachten vragen om een behandeling. Hier heeft de overgangsconsulent een adviserende, voorlichtende of verwijzende rol in. Dit is maatwerk per cliënt.

5. Coaching van de vrouw in de overgang
Overgangsklachten doen zich voor in zowel het fysieke, psychische als sociale domein. Vrouwen kunnen grote problemen hierbij ervaren en soms langdurig uit het arbeidsproces zijn. De overgangsconsulent moet beschikken over voldoende communicatieve vaardigheden om de juiste problematiek te achterhalen en om de vrouw te kunnen begeleiden naar een volgende levensfase.   

6. Preventie en zelfmanagement
Omdat de vrouw door haar dalende hormoonproductie gezondheidsrisico’s loopt moet zij hierin goed worden voorgelicht. Zij leert om haar eigen gezondheid zo goed mogelijk te onderhouden met de juiste levensstijl (zelfmanagement). Soms is hierbij een gedragsverandering nodig. De overgangsconsulent kan hier een motiverende of adviserende rol spelen.

7. Praktijkvoering en ondernemerschap
De overgangsconsulent kan een zelfstandige praktijk voeren of een samenwerkende praktijk bij een huisarts, arboarts, of menopauzepoli. Soms kan een overgangsspreekuur gecombineerd worden met een reeds aanwezige praktijk bij de fysiotherapie of naast een praktijk voor verloskunde. Naast vakinhoudelijke kennis moet de overgangsconsulent dus ook beschikken over kennis van beleidsmatige zaken binnen een organisatie of het ondernemen in een eigen bedrijf.

8. Bewaken van kwaliteit in de praktijk
Als overgangsconsulent ben je zelf verantwoordelijk voor het uitgevoerde spreekuur en het beleid daar omheen. Dit moet van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de laatste nieuwe inzichten in de hulpverlening. Dit vraagt van de overgangsconsulent om na te denken over het eigen functioneren, het gebruik van kwaliteitssystemen en het zoeken naar antwoorden in wetenschappelijke literatuur.

9. Methodiek en systematiek
De overgangsconsulent werkt volgens een vaste methodiek en systematiek om haar werk zo professioneel mogelijk uit te voeren. Zij laat zich hierbij leiden door vaste richtlijnen en standaarden en zij moet van hieruit kunnen analyseren en beredeneren welke problemen zij ziet en welke oplossingen hiervoor wenselijk zijn.

10. Studievordering en begeleiding
Bij competentiegericht leren gaat het niet alleen om het verwerven van kennis, maar ook om het toepassen van deze kennis met het juiste gedrag daarbij. Competentiegericht leren is dus onlosmakelijk verbonden met de uitvoering van de praktijk. Vanuit deze module leer je hoe je dit zo goed mogelijk kunt doen, o.a. door te reflecteren op je ervaringen en ook door  te bepalen welke gedrag je moet ontwikkelen en door het maken van praktijkopdrachten. De coach zal je hierbij helpen en uiteraard wordt een volledige inzet van jezelf verwacht.

Het volgen van losse modules behoort ook tot de mogelijkheden. De kosten voor het volgen van losse modules zijn afhankelijk van het aantal dagdelen, de opdrachten, de toetsing en de benodigde literatuur. Neem contact op met de programmaleider om de mogelijkheden te bespreken!

Onderwijsvisie

Wij verwachten een actieve leerhouding en deelname aan redeneren, discussie, casuïstiekbespreking en het geven van feedback en peerreview (PR). Wij verwachten eigen initiatief in het uitvoeren van werkgroep opdrachten en presentaties. 

Omdat de opleiding competentiegericht is, maak je aan de hand van een aantal (praktijk)opdrachten gedurende het gehele studiejaar, een portfolio. De studiebegeleider en de stagebegeleider geven je hier tussentijds feedback op. Dit portfolio is je leidraad bij het voeren van je assessmentgesprek aan het einde van de opleiding. 

Vereiste stageplek

Deelnemen aan de opleiding vereist een stageplek van 6 maanden in de praktijk met een spreekuur voor vrouwen in de overgang. Tijdens deze stage dien je 5 menopauzeconsulten bij te wonen en 5 consulten zelfstandig uit te voeren. Tijdens de stage maak je praktijkopdrachten voor het portfolio. Hierover ontvang je feedback van de stagebegeleider en coach.

Indien de eigen praktijk voldoende is toegerust om je bij deze specifieke doelgroep te begeleiden, dan kun je daar de stage volgen. De stagebegeleider zal bereid moeten zijn om 3 keer een begeleidingsgesprek te voeren, een proeve van bekwaamheid af te nemen in de praktijk en een aantal gemaakte opdrachten van feedback te voorzien. Tevens zal iemand vanuit de stageplek worden uitgenodigd om deel te nemen aan het assessmentgesprek aan het einde van de opleiding. Indien de werkplek niet aan bovenstaande eisen kan voldoen, kun je stage lopen bij de beroepsvereniging VVOC en het assessment door hen laten uitvoeren. De stage en het assessment worden dan door hen georganiseerd en uitgevoerd. Hieraan zijn kosten verbonden. 

De opleiding Overgangsconsulent en de BIG-registratie

Voor de opleiding Overgangsconsulent, heb je geen actieve BIG-registratie nodig.

Je hebt wel een actieve BIG-registratie als overgangsconsulente nodig als je:

  1. Lid wil worden bij de VVOC (beroepsvereniging)
  2. Zelfstandig een praktijk wil voeren
  3. In aanmerking wil komen voor een vergoeding voor de consulten

Ben je geregistreerd bij het kwaliteitsregister van V&VN? Dan ontvang je accreditatiepunten. Ben jij een hbo- of mbo-verpleegkundige met een actieve BIG-registratie, dan kun je je registratie behouden met minimaal 8 uur patiëntgebonden werk per week binnen je beroep. De uren die je maakt binnen je spreekuur als overgangsconsulent mag je ook tot deze uren rekenen.

Indien je de BIG-registratie hebt als verloskundige of fysiotherapeut en je wil deze registratie behouden, dan moet je conform de richtlijnen van deze beroepsgroepen werkzaam blijven binnen dit beroep naast de praktijk van overgangsconsulent.   

SectorplanPlus

SectorplanPlus is een subsidieregeling voor werkgevers in de zorg om een extra impuls aan scholing te kunnen geven. SectorplanPlus geniet grote belangstelling van zorgwerkgevers.

Scholing is belangrijk voor medewerkers om nieuwe medewerkers een goede start te bieden en medewerkers die al in dienst zijn zich te kunnen ontwikkelen. De scholingsimpuls van SectorplanPlus investeert in opscholing van medewerkers zodat werkgevers intern doorlopende leerlijnen kunnen aanbieden.

Kijk voor meer informatie op www.sectorplanplus.nl.

Rooster Rotterdam

1. Voor het succesvol verlopen van de opleiding, wordt je geacht minstens 90% van de lessen aanwezig te zijn.
2. De cursusduur is exclusief vakanties bepaald.
3. Onderstaand rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.

DATUM TIJD
9-sep-19 9.30 - 13.00 uur Introductie
30-sep-19 9.00 - 16.30 uur
1-okt-19 9.00 - 16.30 uur
2-okt-19 9.00 - 16.30 uur
14-okt-19 9.00 - 16.30 uur
15-okt-19 9.00 - 16.30 uur
16-okt-19 9.00 - 16.30 uur
HERFSTVAKANTIE  
4-nov-19 9.00 - 16.30 uur
5-nov-19 9.00 - 16.30 uur
6-nov-19 9.00 - 16.30 uur
2-dec-19 9.00 - 16.30 uur
3-dec-19 9.00 - 16.30 uur
4-dec-19 9.00 - 16.30 uur
KERSTVAKANTIE  
13-jan-20 9.30 - 13.00 uur theorietoets
20-jan-20 9.00 - 16.30 uur
21-jan-20 9.00 - 16.30 uur
10-feb-20 9.00 - 16.30 uur
11-feb-20 9.00 - 16.30 uur
VOORJAARSVAKANTIE
16-mrt-20 9.00 - 16.30 uur
17-mrt-20 9.00 - 16.30 uur
14-apr-20 9.00 - 16.30 uur
15-apr-20 9.00 - 16.30 uur
MEIVAKANTIE
11-mei-20 9.00 - 16.30 uur
12-mei-20 9.00 - 16.30 uur
22-jun-20 9.00 - 16.30 uur
23-jun-20 9.00 - 16.30 uur
ZOMERVAKANTIE
7-sep-20 9.30 - 13.00 uur Afronding lesprogramma
14-sep-20 9.30 - 13.00 uur Assessments
15-sep-20 9.30 - 13.00 uur Assessments
16-sep-20 9.30 - 13.00 uur Assessments
  Datum nader te bepalen Diplomering

Betaling en fiscus

Particulier: voor particulieren geldt voor de kosten van een training of opleiding een fiscaal maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-.

Zakelijk: bedrijven kunnen de kosten van een training of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren.

Het volgen van losse modules behoort ook tot de mogelijkheden. De kosten voor het volgen van losse modules zijn afhankelijk van het aantal dagdelen, de opdrachten, de toetsing en de benodigde literatuur.  Neem contact op met de programmaleider om de mogelijkheden te bespreken!
Praktisch


Data en omvang

Rotterdam start 30 maart 2020

Omvang 
25 lesdagen in 1 jaar

Tijd

9.00 - 16.45 uur

Leslocatie

Wijnhaven 42

Studiebelasting

Je hebt gemiddeld een studiebelasting van 4 tot 8 uur per week (dit is exclusief de lesdagen). De opleiding bestaat uit zowel medisch vakinhoudelijke modules als ondersteunende vakinhoudelijke modules (o.a. communicatietraining, kwaliteit in de praktijk, organisatie van de praktijk  en preventie van gezondheid).

Beoordeling

Na afronding van de opleiding ontvang je een diploma.

Docent

Alle docenten zijn vakbekwaam en vaak werkzaam met vrouwen in de overgang.

Zij verzorgen hoorcolleges (HC)  en veel colleges zijn interactief van aard. Door middel van vragen zal de docent de kennis bij jullie over brengen (IC). 

Deelnemers

Maximaal 20 deelnemers

Investering

Theoriegedeelte:
-   € 4450,-  (excl. literatuurkosten)
of 4 maandelijkse termijn van € 1112,50

Praktijkgedeelte:
-   Bij begeleiding en assessment door het eigen werkveld liggen de kosten aldaar. Kosten voor het uitvoeren van het assessment door de VVOC  € 150,- 

- Stage en een assessment georganiseerd en uitgevoerd door de VVOC € 500,-
Vragen?

Voor eventuele vragen over deze opleiding kunt u contact opnemen met de programmaleider(s)

Joke Stroo
Joke Stroo
voorlichting@breederode.nl
010-3042340

Breederode Hogeschool

Wijnhaven 42
3011 WS
Rotterdam
010 - 304 23 40

Wij zijn op werkdagen te bereiken tussen 08.30 en 17.00 uur.
Net als andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze site voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met onze disclaimer en privacyverklaring.
Melding sluiten