← Terug
 • Domein: Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • Locatie: Incompanytraject
  Incompanytraject

  WMO Consulent

  Tijdens de opleiding WMO Consulent leer je alle noodzakelijke basisprincipes binnen het sociaal domein, wetgeving, goed onderzoek doen en maatwerkvoorzieningen. Een must voor elke WMO consulent!

  • Flexibele startdatum
  • In het kort
   • Introductie

    Deze opleiding leert je als WMO Consulent om:
    1. Oog te hebben voor de balans tussen de menselijke behoefte en de regelgeving.
    2. In behandeling nemen van meldingen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo);
    3. Het betrekken en motiveren van het netwerk, en waar nodig (zorg)leveranciers/hulpverleners.
    4. Het uitvoeren van dossieronderzoek;
    5. Het voeren van keukentafelgesprekken en in kaart brengen van de relevante leefgebieden;
    6. Het opstellen van een integraal ondersteuningsplan, plan van aanpak.
   • Wat doe je als WMO consulent?

    Een WMO consulent is een functionaris die namens een gemeente meldingen behandelt voor maatschappelijke ondersteuning. In het huidige zorgstelsel wordt ernaar gestreefd mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen met zo groot mogelijke zelfredzaamheid en participatie. Bij meldingen in het kader van de WMO geldt dat er eerst een beroep wordt gedaan op de eigen kracht van de cliënt, aangevuld met hulp van het netwerk. Tevens wordt onderzocht of een cliënt gebruik kan maken van algemeen gebruikelijke, algemene of wettelijk voorliggende voorzieningen. Wanneer dit onvoldoende resultaat biedt voor de zelfredzaamheid en/of participatie in de samenleving kan iemand toegang krijgen tot een maatwerkvoorziening uit de WMO.  

    De taken van de WMO consulent worden als volgt beschreven:

    • Oog hebben voor de balans tussen de menselijke behoefte en de regelgeving;
    • Het in behandeling nemen van meldingen in het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO);
    • Het betrekken en motiveren van het netwerk, en waar nodig (zorg)leveranciers/hulpverleners;
    • Het uitvoeren van dossieronderzoek;
    • Het voeren van keukentafelgesprekken en in kaart brengen van de relevante leefgebieden;
    • Het opstellen van een integraal ondersteuningsplan, plan van aanpak.
   • Doel van de opleiding

    Iedereen moet meedoen in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO),  een wet in het kader van hulp en ondersteuning. De wet wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De WMO is bedoeld voor burgers die daarin problemen ondervinden, zoals ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking.

    Dat vraagt om een zorgvuldige toegangsbepaling van WMO-voorzieningen.

    Tijdens deze praktijkgerichte opleiding worden essentiële kennis en vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn om als een actuele en bekwame WMO consulent te functioneren.

    Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

    WMO wet- en regelgeving; hoe verhoudt de WMO zich tot andere wetten binnen het sociale domein? Hoe doe je een goed onderzoek en bepaal je of iemand wel of geen toegang heeft tot een maatwerkvoorziening? Welke factoren binnen de leefwereld van cliënten zijn werkelijk van invloed op hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie? Wat kan iemand zelf of met hulp van het netwerk? Welke voorliggende of WMO-voorzieningen sluiten hierbij aan? Na het volgen van deze opleiding zijn bovenstaande vragen gedegen te beantwoorden en in de praktijk effectief toe te passen

  • Opleiding
   • Inhoud en programma

    De cursus behandelt alle relevante thema’s voor jou als WMO consulent. De cursus is opgebouwd uit 5 basismodules en 3 specialistische modules:

    Modulenaam Onderwerpen van de module
    0. Kick-off module Introductie opleiding
    Kennismaking
    Bespreking wederzijdse verwachtingen
    Bespreken van competentieprofiel
    Uitleg onderwijs
    Uitleg stagelopen
    Voorbereiding eerste lesmodule
     1. Algemeen Sociaal domein
    Zorgstelsel
    Vak van WMO-consulent
    WMO
    Wet- en regelgeving
    Doelgroepen binnen de WMO
    Het proces van melding tot beschikking 
    Juridisch kader
    Leveranciers en zorgaanbieders
    2. Methodisch onderzoek doen ‘Goed onderzoek’ doen
    Onderzoeksmethodiek
    Doelen en resultaten
    ICD / ICF
    Aanvullend (medisch onderzoek)
    Zelfredzaamheid-Matrix
    Eigen kracht
    Sociaal netwerk
    Voorliggende oplossingen
    Wel/geen maatwerkvoorziening
    ZIN en PGB
    Eigen bijdrage
    3. Rapporteren Criteria ‘goed verslag’
    Gespreksverslag, adviesrapportage en beschikking
    Schrijven van een rapportage
    Afweging en conclusie
    4. Gespreksvoering Rol van toegangsbepaler
    De cliënt en het netwerk als gesprekspartner
    Contact met hulpverleners, behandelaren, wijkteam en gemeentelijke afdelingen
    Het keukentafelgesprek
    Omgaan met adviserende instanties
    Doelen van een gesprek
    Structuur van een gesprek
    Gespreksattitude
    Gespreksvaardigheden voor open dialoog
    Motiverende gespreksvoering
    5. Doelgroepen Meest voorkomende ziektebeelden per doelgroep (psychiatrie, verstandelijke beperking, psychogeriatrie, somatische/lichamelijke handicap (incl SOLK, niet aangeboren hersenletsel en zintuiglijke handicap) 
    Wat is ziekte, wat is gezondheid?
    Diagnostisering en DSM V
    Meest voorkomende stoornissen, beperkingen en mogelijke participatieproblemen
    Specifieke/kenmerkende participatieproblemen en ondersteuningsvragen per doelgroep
    6. Verdieping/specialisatiemodules
    6.1 Hulp bij het Huishouden Huishoudelijke activiteiten
    Specifieke onderzoeksvragen en resultaten
    Gebruikelijke hulp
    Sociaal netwerk
    Algemeen gebruikelijke oplossingen
    Algemene voorzieningen
    Afbakening andere wetgeving
    Normtijden
    6.2 Begeleiding Te behalen resultaten
      Toepassen ZRM en specifieke onderzoeksvragen
    Dagbesteding Behandeling
      Gebruikelijke hulp
    Kortdurend Verblijf  Algemene voorzieningen
      Afbakening met andere wetgeving
    Beschermd Wonen Omvang vaststellen in frequentie en hoeveelheid
      Vormen van begeleiding
      Vormen van dagbesteding en vervoer
      Criteria Kortdurend Verblijf
      Criteria Beschermd Wonen
    6.3 Woonvoorzieningen Specifieke onderzoeksvragen
      Te behalen resultaten
    Rolstoelen Eigen kracht
      Sociaal netwerk
    Vervoersvoorzieningen Algemeen gebruikelijke oplossingen
      Algemene voorzieningen
      Afbakening andere wetgeving
      Soorten woonvoorzieningen
      Soorten rolstoelen
      Soorten vervoersvoorzieningen


    In het onderwijs is 3 keer groepscoaching ingeroosterd, waarbij er op een intervisie-achtige manier zaken besproken worden, zoals: hoe gaat het in de stage? Hoe gaat het met je leerproces? En waar liggen je uitdagingen? De groepscoach begeleidt dit onderdeel. Op deze wijze behoudt de coach goed zicht op hoe het met de individuele deelnemer gaat en wat er in de groep gebeurt en kan op tijd ingrijpen indien nodig.

   • Competentieprofiel WMO Consulent

    Het onderwijs is opgebouwd aan de hand van het competentieprofiel WMO consulent.

    Het competentieprofiel van de WMO consulent is tot stand gekomen in samenwerking met deskundigen uit het werkveld en Breederode Hogeschool. Het profiel is opgebouwd aan de hand van 5 competentiegebieden en de daarbij behorende kerncompetenties. Alle competenties (leerdoelen) komen terug in het onderwijs.

    1. Inhoudelijk deskundige

    Als WMO consulent ben je gedreven om kennis toe te passen en over te dragen. Je streeft naar een doelmatige en efficiënte uitvoering van het vak met oog voor de menselijke kant. 

    2. Communicator

    De WMO consulent legt en onderhoudt op doelmatige en zorgvuldige wijze een relatie met cliënten, diens betrokkenen, collegae en andere hulpverleners.

    3. Organisator

    Als organisator zorgt de WMO consulent voor een georganiseerde en adequate uitvoering van het (eigen) werk en onderhoudt contacten met interne en externe relaties.

    4. Samenwerker

    De WMO consulent is resultaatgericht, werkt constructief en doeltreffend samen met anderen tijdens de uitoefening van het beroep.

    5. Professional

    De WMO consulent streeft naar een doelmatige en efficiënte uitvoering van het vak. De WMO consulent is daarbij autonoom en neemt verantwoordelijkheid voor het eigen functioneren.

   • Beoordeling

    Na afronding van deze opleiding ontvang je een diploma. 

   • Studiebelasting

    164 uur waarvan 68 contacturen, 84 stageuren en 32 studieuren.
    Mogelijke studieverdeling: 10,5 bijeenkomsten in 14 weken

   • Onze docenten

    Samen met een deskundig en ervaren team van ontwikkelaars is Breederode Hogeschool erop gefocust om een kwalitatief hoogwaardige opleiding neer te zetten, aansluitend op de eisen van het werkveld. De ontwikkelaars van het competentieprofiel en van de inhoud van het onderwijs komen allen uit de praktijk, waarvan een gedeelte nog praktiserend is als WMO consulent in de praktijk en als docent.
   • SectorplanPlus

    SectorplanPlus is een subsidieregeling voor werkgevers in de zorg om een extra impuls aan scholing te kunnen geven. SectorplanPlus geniet grote belangstelling van zorgwerkgevers.

    Scholing is belangrijk voor medewerkers om nieuwe medewerkers een goede start te bieden en medewerkers die al in dienst zijn zich te kunnen ontwikkelen. De scholingsimpuls van SectorplanPlus investeert in opscholing van medewerkers zodat werkgevers intern doorlopende leerlijnen kunnen aanbieden.

    Kijk voor meer informatie op www.sectorplanplus.nl.

  • Toelating
   • Doelgroep en vereiste vooropleiding

    Ben je (binnenkort) werkzaam in het sociaal domein, bijvoorbeeld in een sociaal wijkteam en betrokken bij de uitvoering van de WMO? Wil je theoretische verdieping én je kennis en vaardigheden ten aanzien van je vakgebied vergroten? Of ben je nog niet werkzaam, maar wel geïnteresseerd in het vak van WMO consulent? Dan is deze opleiding WMO Consulent passend voor jou. Wij zorgen voor de noodzakelijke verdieping van jouw kennis om als WMO consulent goed je werk te kunnen doen.

    LET OP: deze opleiding is alléén beschikbaar als incompany traject. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

    Een afgeronde passende hbo- en/of wo-opleiding (bijvoorbeeld Ergotherapie, Bewegingswetenschappen, Fysiotherapie, Verpleegkunde, SPH, Social Work) of aantoonbaar hbo-werk- en denkniveau.

    Heb je een andere vooropleiding en denk je toelaatbaar te zijn? Neem dan contact met ons op! Wij kijken dan op basis van je cv en vooropleiding of je in aanmerking komt voor een assessment. 
   • Vereiste stageplek/werkplek

    Deelnemen aan de opleiding vereist een passende stageplek van minimaal 8 praktijkleeruren per week. Deze stageplek wordt door de cursist zelf georganiseerd middels sollicitatie of stage-aanvraag. Je kunt ook zonder stage aan de opleiding beginnen. Wij zorgen dan voor twee meeloopdagen waarbinnen je de opdrachten kunt maken. 
  • Praktisch
   • Data en omvang

    Incompanytraject met flexibele startdatum
   • Leslocatie

    Leslocaties mogelijk door heel Nederland.
   • Kosten

    € 3075,- (exclusief literatuur) 
   • Betaling en fiscus

    Particulier
    Voor particulieren geldt voor de kosten van een training of opleiding een fiscaal maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-.

    Zakelijk
    Bedrijven kunnen de kosten van een training of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren. 
   • Vragen?

    Voor eventuele vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de programmaleider via onderstaand telefoonnummer, e-mailadres of via ons contactformulier.

    Irma van der Velden
    Irma van der Velden
    info@breederode.nl
    010 3042340
  • Flexibele startdatum
  WMO Consulent
  Inschrijven

  Cookies op deze website

  Als je onze website bezoekt, worden er cookies geplaatst op je computer. We plaatsen cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties) en voor het tonen van social media content. Door op 'Alle cookies toestaan' te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Als je op 'Zelf instellen' klikt kun je zelf kiezen welke cookies je accepteert.
  Meer informatie

  Cookies zelf instellen

  Functionele cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

  Statistische cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we onze website steeds blijven verbeteren. We verzamelen deze data anoniem.

  We gebruiken marketingcookies om bezoekers van onze website (waaronder jij dus) relevante advertenties te kunnen tonen op andere (externe) websites. Marketingcookies delen informatie over jouw surfgedrag op onze website met advertentieplatformen zoals Google en Facebook.