← Terug
 • Domein: Fysiotherapie en Arbo
 • Locatie: Rotterdam

  Master Manuele Therapie met inleiding Extended ScopeDeeltijd

  De MMT met inleiding Extended Scope is een unieke, 3-jarige beroepsgerichte master (90 EC) gebaseerd op Beroepscompetentieprofiel 2014 en het CanMeds-model.

  • Beste aanbod van Nederland: € 14.500,-!
  • Onderwijs door manueel therapeuten, waaronder Jan Hermans en Marloes Thoomes
  • Te volgen in Rotterdam.
  Geef je nu op voor één van de (online) informatiebijeenkomsten!

  Rustig nalezen?

  Download hier de Domeinfolder Fysiotherapie met daarin alle informatie over onze fysiotherapie-scholingen.

  Download de folder  
  • In het kort
   • Introductie

    De Master Manuele Therapie van Breederode Hogeschool stelt fysiotherapeuten in staat om hun (bachelor)competenties zowel te verdiepen als te verbreden op masterniveau. Dat kwaliteit niet altijd duur hoeft te zijn, bewijzen wij door een hoge waardering van onze studenten, onze samenwerking met Erasmus MC, LUMC en de VU en de kwaliteitsgarantie door accreditatie van de NVAO. Bijzonder is dat de opleiding een inleiding geeft in de competenties van "Extended Scope" (ES). Na het behalen van je diploma Master of Science (MSc.) is registratie mogelijk in het Kwaliteitsregister Manuele Therapie van het KRF NL (Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland) van het KNGF en in het register Keurmerk Fysiotherapie (KF). 

    Deze unieke opleiding onderscheidt zich op een aantal aspecten:

    1. Kleinschalig onderwijs met persoonlijke aandacht
    2. Scherpe prijs, mét kwaliteitsgarantie door accreditatie NVAO
    3. Inleiding in de Extended Scope-competenties
    4. Onderwijs gebaseerd op het meest actuele Beroepscompetentieprofiel ManueelTherapeut (NVMT), competenties zijn geordend volgens de 7 beroepsrollen/ gebieden van het CanMeds-model
    5. Alle docenten zijn minimaal Master Degree of gepromoveerd en specialist in hun vakgebied
    6. Registratie in Kwaliteitsregister Manuele Therapie van Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland (KRF NL) van het KNGF en in het register van Keurmerk Fysiotherapie (KF)

    Ben je op dit moment reeds werkzaam als manueel therapeut, maar ben je nog niet in het bezit van een mastertitel? Kijk dan bij MSc-titel voor Manueel Therapeuten met inleiding Extended Scope

   • Student aan het woord

    Tim Luijsterburg volgt sinds september 2017 de Master Manuele Therapie bij Breederode Hogeschool.


    “Ik heb gekozen voor de Master Manuele Therapie bij Breederode Hogeschool omdat het een mooie combinatie is. Door veranderingen in de zorg is de vraag naar specialisten groter. Hiervoor heb ik fysiotherapie en echografie gestudeerd.

    Naast het volgen van de Master ben ik 36 uur per week werkzaam als fysiotherapeut en echografist. Het is prettig dat ik in de praktijk kan oefenen wat ik leer op school. De opleiding is prima te combineren met mijn privéleven. Je moet veel tijd steken in de opleiding maar met voldoende discipline en goed tijdsmanagement is het goed te doen.

    De intimiteit, de één op één aandacht vind ik erg prettig aan Breederode Hogeschool. Het is persoonlijk en kleinschalig, je bent hier geen nummer. Iedereen kent elkaar. De sfeer tijdens de lessen is goed, we hebben een gezellige groep en leuke docenten. Er is altijd tijd voor een grapje! De samenwerking met de andere studenten is ook erg goed. We hebben zelfs een groepsapp, dus er is veel contact. Ook met de docenten is er goede interactie. Ik vind dat er geen hiërarchie heerst, wat ik persoonlijk fijn vind. En de docenten zijn heel kundig! De inhoud van de lessen is actueel met betrekking tot de laatste behandelmogelijkheden. Kortom, ik kom altijd met plezier naar school hierdoor pak ik alles sneller en beter op.

    Door het behalen van de Master Manuele Therapie hoop ik een expert te worden op het gebied van complexe problematiek en dat ik dit op de juiste wijze toe kan passen bij patiënten. De opleiding moet zorgen voor een aanvulling van tools in mijn gereedschapskist als fysiotherapeut, waardoor de zorg ten aanzien van patiënten verbetert."

   • Doel van de opleiding

    In het programma richt men zich niet alleen op de door de NVMT ontwikkelde landelijke beroepscompetenties van 2014, maar wordt ook een inleiding gegeven in aanvullende medische verdieping. Dit medische domein omvat zogenaamde Extended-Scope-competenties. Deze richten zich op een verbreding van diagnostische medische kennis en kunde, zoals het interpreteren van radiologische beeldvorming van het musculoskeletale systeem. Zo kun je, indien je dit wenst, na de opleiding naadloos doorstromen naar de 9-daagse Mastercourse Extended Scope/Anderhalvelijnszorg. Let wel: na het afronden van de Master Manuele Therapie gelden geen vrijstellingen voor de 9-daagse mastercourse. Indien na de MMT-opleiding de Mastercourse Extended Scope/Anderhalvelijnszorg succesvol is afgerond kan de MMT-ES zich aanmelden bij de Nederlandse Vereniging Extended Scope Specialisten.

  • Opleiding
   • Programma: leerlijnen en thematiek per studiejaar

    De samenhang van het programma is gebaseerd op vier leerlijnen en op inhoudelijke thema’s. Samen geven deze het onderwijs richting en focus en staat het aanleren van alle competenties uit het competentieprofiel centraal. De leerlijnen lopen parallel aan elkaar en ondersteunen elkaar bij de competentieontwikkeling van de student. Het curriculum kent een logische en evenwichtige opbouw over de drie studiejaren.

    De leerlijnen zijn als volgt benoemd:

    1. Klinische leerlijn                             
    2. Praktijkleerlijn
    3. Wetenschappelijke leerlijn
    4. Professionele leerlijn    

    Daarnaast is er per studiejaar sprake van een overkoepelende thematiek:

    Studiejaar 1   ‘Complexe musculoskeletale gezondheidsproblemen van het onderste kwadrant’
    Studiejaar 2   ‘Meervoudig complexe gezondheidsproblemen van het bovenste kwadrant’
    Studiejaar 3   ‘Niches in de musculoskeletale hulpverlening

    • In de klinische leerlijn staat de dagelijkse beroepspraktijk van een masteropgeleide manueel therapeut centraal. Deze praktijk wordt gekarakteriseerd door het contact met mensen met – complexe – gezondheidsproblemen die belemmeringen ervaren bij het bewegend functioneren. Masteropgeleide fysiotherapeuten bieden hierbij verantwoorde en effectieve hulp bij deze problemen. De opleiding hanteert in deze leerlijn de Body Of Knowledge (BOK) die is opgesteld door de NVMT. Het medische domein omvat ook een inleiding in de Extended Scope-competenties. Deze richten zich op een verbreding van diagnostische medische kennis en kunde, zoals het interpreteren van radiologische beeldvorming van het musculoskeletale systeem. In deze leerlijn ontwikkelen de studenten ook complexe sensomotorische manueel therapeutische vaardigheden. Manueeltherapeuten dienen te beschikken over uitstekende praktische (zowel diagnostische als therapeutische) vaardigheden die complex van aard zijn. Deze vaardigheden worden uitgebreid geoefend.

    • In de praktijkleerlijn staan het zelfsturend leren, studieloopbaancoaching (SLC) en stage centraal. Je stelt voor jezelf doelen voor de korte en lange termijn waardoor op die manier zelf de regie over je studieloopbaan kunt houden. Er wordt van jou gedurende de studie een steeds grotere mate van zelfstandigheid verwacht. Aan het einde van de opleiding heb je een portfolio opgebouwd waarmee aangetoond wordt dat aan alle competenties van het beroepsprofiel wordt voldaan. Mede dankzij de reflectie hierop moeten je de vaardigheden op geautomatiseerde wijze adequaat kunnen toepassen in klinische situaties.

     Ten behoeve van het ontwikkelen van de praktijkvaardigheden dien je ook stage te lopen. Stage dient plaats te vinden bij een ervaren master manueel therapeut (eventueel met Extended Scope vaardigheden).
     Stagebegeleiders krijgen een geaccrediteerde Teach the Teacher Training aangeboden. 

    • In de wetenschappelijke leerlijn ontwikkel je competenties die je in staat stellen de bevindingen uit relevant wetenschappelijk onderzoek op waarde te schatten, maar ook op beperkingen voor de praktijk te toetsen. Je leert deze bevindingen te integreren met eigen ervaringen samen met de waarden en wensen van patiënten om aldus te komen tot optimale evidence based zorg. Daarnaast ontwikkelt je de juiste wetenschappelijke competenties om te kunnen participeren in het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Om dit te bereiken zijn het kritisch beoordelen van wetenschappelijke bevindingen en het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding in het hele curriculum geïntegreerd om het uiteindelijke masterniveau te behalen. Op deze wijze beschikken masteropgeleide manueeltherapeuten over de essentiële bouwstenen om kritisch op hun praktijk te reflecteren, innovaties te bedenken en implementatietrajecten te kunnen beoordelen.

    • In de professionele leerlijn word je gestimuleerd tot het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen professionele ontwikkeling. Naast het inhoudelijke onderwijs (professionalisering, adviseurschap, kwaliteitszorg en projectmanagement) gebeurt dit ook tijdens de coaching onder leiding van de docent/coach. Hierdoor leer je na te denken over kansen en mogelijkheden om jezelf als manueel therapeut te profileren en met je eigen specifieke meerwaarde verbeteringen in de huidige zorg voor kinderen en jongeren met bewegingsgerelateerde gezondheidsproblemen tot stand te brengen. Ook de positie van de manueeltherapeut komt uitgebreid aan de orde: hoe ga je om met je eigen functioneren en dat van anderen, maar ook hoe bouw en onderhoud je je netwerken en hoe kun je de kwaliteit op de werkvloer borgen?
   • Beroepscompetentieprofiel Manueel Therapeut en het CanMeds model

    De opleiding MMT is competentiegericht en is mede vormgegeven aan de hand van het beroepscompetentieprofiel van de Manueel Therapeut uit 2014 . Alle competenties zijn geordend volgens de 7 beroepsrollen/gebieden van het CanMEDS-model.

   • Onderwijsvisie, didactisch model en modulair onderwijs

    De vormgeving van het programma draagt bij aan de realisatie van de beoogde leerresultaten. Breederode Hogeschool streeft voor al haar opleidingen naar kleinschalig, laagdrempelig, actueel en kwaliteitsgericht onderwijs. Van studenten wordt vanaf de eerste bijeenkomst verwacht dat zij een actieve rol nemen in de vormgeving van hun eigen leerproces. Het verwerven van competenties is een ontwikkelingsproces waarbij nieuwe ervaringen bewust worden gerelateerd aan eerder opgedane ervaringen, zodat er bewuste keuzes worden gemaakt voor het verdere verloop van de studie. Op deze manier construeert de student eigen kennis: bij dit proces wordt actief geleerd, wat mogelijk gemaakt wordt door een krachtige leeromgeving. Het didactische model sluit hierop aan doordat de volgende uitgangspunten centraal staan:

    • Binnen de didactiek staat ‘actief zelfstandig leren’ centraal. Het geven van feedback door stagebegeleiders, docenten en medestudenten speelt hierbij een cruciale rol.
    • Een deeltijdopleiding betekent leren en werken tegelijk. Er wordt geleerd op de hogeschool, op de eigen werkplek én op de stageplek. Door het werken met opdrachten die therapeuten uit hun eigen praktijk meenemen, ontstaat er een authentieke leercontext en een inspirerende leeromgeving.
    • Toenemende zelfstandigheid in het leerproces van de student. Tijdens de groepscoaching wordt de student op diverse aspecten van de studie begeleid in diens ontwikkeling. Reden om in het begin meer sturing te geven is omdat de student in aanraking komt met veelal nieuwe kennisgebieden zoals wetenschap en de vaardigheden waarbij intensieve docentbegeleiding in het begin gepast is.
    • Het onderwijs wordt aangeboden in modules. Leerstof, opdrachten en toetsing zijn binnen de modules helder beschreven. De praktijkopdrachten vormen een vertaling van het competentieprofiel naar concrete activiteiten, die kenmerkend zijn voor het karakter van het beroep. Door het uitvoeren van deze professionele activiteiten ontwikkelt de student zich tot manueeltherapeut op masterniveau. Studenten en docenten werken samen aan opdrachten en worden uitgedaagd om hun expertise te delen. Zo vormt deze learning community een educatieve en sociale omgeving die de binding tussen studenten en docenten bevordert en de uitwisseling van kennis en vaardigheden stimuleert.
   • Portfolio en toetsing

    Portfolio van behaalde competenties
    De toetsing van het behalen van competenties wordt gedaan aan de hand van leeractiviteiten. De leeractiviteiten die de studenten uitvoeren, worden verzameld in hun digitale portfolio. Iedere student heeft een eigen coach. Deze coach houdt de studieresultaten in de gaten en monitort de geüploade opdrachten in het portfolio. Deze zijn onderdeel van het Persoonlijk Ontwikkel- en ActiviteitenPlan (POP/PAP). De voortgang hiervan wordt besproken tijdens de groepscoaching. De groep studenten komt met hun coach, in het eerste half jaar 3 keer bijeen en daarna 1 keer per half jaar

    Uitgangspunten bij de coaching:

    • De student heeft een zelfstandige rol in het sturen van zijn leerproces en is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces;
    • De student schrijft ieder jaar een (aangevulde) POP;
    • De coach beoordeelt uiteindelijk de voortgang en de kwaliteit van het portfolio van de student a.d.h.v. vastgestelde criteria.


    Toetsing

    Er wordt op verschillende wijzen getoetst op kennis en vaardigheden.

    Wanneer ben je geslaagd?

    1. Alle moduletoetsen en module opdrachten zijn met een voldoende afgerond
    2. Alle stages zijn met voldaan afgesloten
    3. Alle praktijkopdrachten zijn afgerond
    4. Masterthesis positief afgerond, beschreven en gepresenteerd

   • Studiebelasting

    • gemiddeld één bijeenkomst per 2 weken;
    • 56 uur stage lopen op jaarbasis;
    • zelfstudie (10 uur per week).


    De totale belasting komt hiermee op +/- 19 uur per week.
    De opleiding omvat in totaal 90 EC.

   • Beoordeling

    • Na afronding van deze opleiding ontvang je een erkend diploma. 
    • NVAO geaccrediteerd.
   • Na afronding van de opleiding

    Na afronding van deze opleiding ontvang je het diploma:

    Master Manueel Therapeut - Master of  Science (MSc.).
    Hiermee is registratie mogelijk in het Kwaliteitsregister Manuele Therapie van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland (KRF NL) van het KNGF en het register van Keurmerk Fysiotherapie (KF). 

    Na het afronden van je opleiding kun je ervoor kiezen om de 9-daagse Mastercourse Extended Scope/Anderhalvelijnszorg te volgen. Na afronding van deze 9-daagse Mastercourse ontvang je een diploma en kun je lid worden van de Nederlandse Vereniging van Extended Scope Specialisten.

   • Internationalisering

    Door kennis te nemen van professionele en wetenschappelijke ontwikkelingen binnen een internationale context krijg je oog voor het niveau van de ontwikkelde kwaliteiten van jezelf, je professie en opleiding. Hierdoor krijg je de gelegenheid om de eigen professie te toetsen aan een internationaal kader.

   • Onze docenten

    Breederode Hogeschool heeft hoog gekwalificeerde docenten welke minimaal een Master Degree hebben en waarvan een groot aantal is gepromoveerd. Vaardigheidsdocenten zijn geselecteerd op hun excellente vaardigheidsniveau en verzorgen en begeleiden het vaardigheidsonderwijs. Iedere docent excelleert in zijn vakgebied, heeft een gedegen klinische ervaring en is werkzaam als manueel therapeut of medisch specialist of hoogleraar. Coaches zijn tevens docenten en zijn werkzaam in de praktijk. De relatie met de dagelijkse beroepspraktijk is de rode draad door het gehele curriculum.

  • Toelating
   • Wanneer kun je starten met de opleiding?

    Conform landelijke afspraken, worden de volgende eisen aan de toelating gesteld van studenten tot de opleiding:
    1. in het bezit van een door de Nederlandse overheid erkend bachelor diploma fysiotherapie;
    2. werkzaam in een fysiotherapiepraktijk, minimaal 8 uur in de week;
    3. beheersing van de Nederlandse en Engelse taal om vakliteratuur te kunnen lezen.

    Ben je op dit moment reeds werkzaam als manueel therapeut, maar ben je nog niet in het bezit van een mastertitel? Kijk dan bij MSc-titel voor Manueel Therapeuten met inleiding Extended Scope

  • Praktisch
   • Data en omvang

    Rotterdam start woensdag 7 september 2022

    Omvang 3 jaar (90 EC), gemiddeld om de week les op woensdagmiddag en -avond
   • Tijd

    13.30 – 17.00 uur en 18.00 21.30 uur. 
   • Leslocatie

    Wijnhaven 36 
    3011 WS, Rotterdam
   • FAQ

    Met welke vooropleiding(en) ben ik toelaatbaar tot de opleiding? 
    Je kunt deelnemen aan de opleiding als je beschikt over een hbo-diploma Fysiotherapie.

    Aan welke eisen moet mijn stage voldoen (indien van toepassing)? 
    Je dient stage te lopen bij collega-Master Manueeltherapeuten.

    Waar moet mijn stagebegeleider/praktijkbegeleider aan voldoen? Mag bijvoorbeeld bij de opleiding Praktijkondersteuner Huisarts de huisarts mij begeleiden? 
    De stagebegeleider dient Mastergeschoold te zijn in het domein Manuele Therapie.

    Wat zijn de taken van de stagebegeleider/praktijkbegeleider? 
    Als student stel je zelf doelen op, je begeleider probeert deze samen met jou te behandelen.

    Krijg ik stagevergoeding? 
    Bij de Master Manuele Therapie hoef je niet voor je stage te betalen, maar je krijgt ook geen vergoeding.

    Hoeveel uur moet ik stage lopen? 
    In totaal loop je in 3 studiejaren 3 stages van ongeveer 140 uur.

    Waar kan ik een stageplaats vinden? 
    Het is het beste om zelf een stageplek te zoeken.

    Is het volgen van losse modules mogelijk? Zo ja, wat zijn de kosten? 
    Bij de Master Manuele Therapie is het niet mogelijk om losse modules te volgen.

    Is tussentijds (of tijdelijk onderbreken) van de opleiding mogelijk? Zo ja, zijn hier kosten aan verbonden? 
    Dit moet altijd in het managementteam besproken worden. Hier zijn kosten aan verbonden.

    Is het verplicht om een laptop/tablet mee te nemen naar elke les? 
    Dat is niet verplicht. Het is wel handig om direct digitaal je aantekeningen te kunnen maken, maar je kunt het onderwijs ook volgen zonder een laptop of tablet mee te nemen. 
   • Kosten

    € 14.500,- (incl. lesgeld, inschrijfgeld, examengelden, reprorechten, koffie/thee) of 5 halfjaarlijkse termijnen van € 2.900,-. 

    Twijfel je nog over wanneer je wilt starten met de opleiding? Dan is het goed om te weten dat als je je inschrijft in 2021, je als particulier gebruik kunt maken van belastingvoordelen over de studiekosten die je in 2021 nog betaalt. Dit levert je fiscaal voordeel op! Meer over deze regeling kun je lezen bij Belastingvoordeel particulieren (tot 1 januari 2022)

    LET OP: loop je tijdens het volgen van de Master Manuele Therapie bij Breederode Hogeschool studievertraging op en is dit niet meer dan zes maanden? Dan brengen wij geen extra kosten in rekening. 

    Wil je weten van welke fiscale regelingen jij als student gebruik kunt maken? Kijk dan bij Fiscale regelingen.
   • Foreign students in the Netherlands

    Funding your study
    At some point, most students in the Netherlands encounter the Dienst Uitvoering Onderwijs, commonly known as DUO. This organisation is mostly known for providing students with student finance and the student travel product. Depending on residency status, course registration and age, international students can also get funding from DUO. You can find all information about the requirements and the amounts on DUO’s website for international students.

   • Maatwerk en incompany

    Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject. Vul hiervoor ons contactformulier in en wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.
   • Vragen?

    Voor eventuele vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met de programmaleider via onderstaand telefoonnummer, e-mailadres of via ons contactformulier.

    Jochem van Schalkwijk
    Jochem van Schalkwijk
    info@breederode.nl
    010 3042340
  • Beste aanbod van Nederland: € 14.500,-!
  • Onderwijs door manueel therapeuten, waaronder Jan Hermans en Marloes Thoomes
  • Te volgen in Rotterdam.
  Heb je liever maatwerk voor je bedrijf? Breederode Hogeschool biedt deze scholing ook aan als incompanytraject.
  Master Manuele Therapie met inleiding Extended Scope
  Inschrijven

  Cookies op deze website

  Als je onze website bezoekt, worden er cookies geplaatst op je computer. We plaatsen cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties) en voor het tonen van social media content. Door op 'Alle cookies toestaan' te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Als je op 'Zelf instellen' klikt kun je zelf kiezen welke cookies je accepteert.
  Meer informatie

  Cookies zelf instellen

  Functionele cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

  Statistische cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen we onze website steeds blijven verbeteren. We verzamelen deze data anoniem.

  We gebruiken marketingcookies om bezoekers van onze website (waaronder jij dus) relevante advertenties te kunnen tonen op andere (externe) websites. Marketingcookies delen informatie over jouw surfgedrag op onze website met advertentieplatformen zoals Google en Facebook.